مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌- ک‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ف‍ارس‍ی‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌-دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، زه‍ره‌
ح‍س‍ی‍ن‌ آق‍اب‍زرگ‌
ک‍ول‍س‍ون‌، ج‍ان‌ م‍ت‍ک‍اف‌
ک‍ات‍ن‌ ،ف‍ران‍گ‌ آل‍ب‍رت‌
م‍س‍ت‍رت‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‌.
وگ‍ل‌ ،آرت‍ور
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
ه‍ی‍وی‍ی‌ ، ج‍ی‍م‍ز
راب‍رت‍س‌ ، گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌
راب‍رت‌، ت‍ری‍ب‍ال‌
ت‍رن‍ی‌،ان‍درو
ه‍ن‍گ‍ل‍ی‍ن‌ ، اف‌. آ
پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دادل‍ی‌
م‍لاردی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اس‍م‍ی‍ت‌
ش‍وت‍ل‍ی‍ک‌
آل‍ی‍ن‍ج‍ر، ن‌.ل‌
اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌
م‍وری‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ع‍ل‍وی‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ش‍ه‍رآب‌: ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
موریسون ، رابرت تورنتون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۷۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی
مسترتون ، ویلیام ال . ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۸-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۳۱‬,‭‌م۵‌ش۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی تجربی نوین
رابرتس ، گیلبرت ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی معاصر
ترنی ،اندرو ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌ت۴‌ش۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طیف بینی در شیمی آلی
ویلیامز، دادلی ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭و۹،،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
آلینجر، ن .ل ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭آ۹‌ش۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی تجزیه
اسکوگ ، داگلاس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی آزمایشگاهی ( ارگانیکم )
شوتلیک ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ش۸۸‌ش۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
واژگان شیمی و مهندسی شیمی : انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
پورجوادی ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه کمی معدنی
وگل ،آرتور ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۰۱‬,‭و۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی : اصول ساختار و واکنش پذیری
هیویی ، جیمز ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ه۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی پیشرفته
کاتن ،فرانگ آلبرت ؛  تهران مرکز نشردانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ک۲،،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به ترمودینامیک مهندسی شیمی
اسمیت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۵د۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی شیمی
کولسون ، جان متکاف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ک۹‌م۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شالوده صنعت شیمیایی
هنگلین ، اف . آ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ه۹،،‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی
حسین آقابزرگ ؛  تهران سازمان آموزشی و انتشاراتی علوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۷،،‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ( ۲: )جنبه های تئوری شیمی کوئوردیناسیون ( ترکیبهای کمپلکس )
ملاردی ، محمدرضا ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۰۲،۱۵۱‬,‭‌م۷،،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عملیات انتقال جرم
رابرت ، تریبال ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ت۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عملی آزمایشگاههای شیمی
حبیبی ، زهره ؛  تهران شهرآب : امید انقلاب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵‬,‭‌ح۲،،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ( ۱)
بهشتی ، عزیزالله ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ب۹،‌ش۸۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9