مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : راب‍رت‌، ت‍ری‍ب‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌
ج‍رم‌( ف‍ی‍زی‍ک‌ -- )ان‍ت‍ق‍ال‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
راب‍رت‌، ت‍ری‍ب‍ال‌
ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌ اوال‍د، ۱۹۱۵ - م‌.
ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌ اوال‍د، ۱۹۱۵ - م‌
ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌ ای‍وال‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عملیات انتقال جرم
رابرت ، تریبال ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ت۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انتقال جرم
تریبال ، رابرت ایوالد ؛  تهران مترجمین   ،
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ج۴‌ت۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عملیات انتقال جرم
تریبال ، رابرت اوالد، ۱۹۱۵ - م ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶،/‌ج۴،‌ت۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انتقال جرم
تریبال ، رابرت اوالد، ۱۹۱۵ - م . ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ج۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک