مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
آن‍زی‍م‍ه‍ا
م‍ت‍ال‍ورژی‌--م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍ی‍م‍ه‌ه‍ادی‍ه‍ا
ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌
ک‍ی‍ه‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ری‍اض‍ی‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ت‍ش‍دی‍د م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
م‍واد ن‍س‍وز
دی‍وده‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وره‍ای‌ دو ق‍طب‍ی‌
آب‍ک‍اری‌ ب‍ا ک‍رم‌
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‍ن‌ وود، ج‍ان‌ دی‍وی‍د
ک‍ی‍ث‌ ر .س‍ای‍م‍ون‌
م‍ک‍لاس‍ک‍ی‌، ادوارد
اپ‍وس‍ت‍ل‌، ت‍ام‌
ن‍ی‍ودک‌، ج‍رال‍د
پ‍ی‍رت‌، راب‍رت‌
ک‍ی‍ان‍پ‍ور، م‍ن‍ص‍ور
ری‌ وای‍ل‍ی‌، ک‍لارن‍س‌
راب‍رت‌، ت‍ری‍ب‍ال‌
س‍ک‍س‍ل‌، روم‍ن‌
ع‍ال‍م‌زاده‌، ای‍ران‌
لارس‍ن‌، ه‍رول‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
عملیات انتقال جرم
رابرت ، تریبال ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ت۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک
کیث ر .سایمون ؛  تهران موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲/،۱۲۵‬,‭‌س۲‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
ری وایلی ، کلارنس ؛  تهران موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭ر۹،،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نیمه هادی
پیرت ، رابرت ؛  تهران موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۵/،۷۸۷۱‬,‭‌پ۹‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرایندهای آنزیمی
عالم زاده ، ایران ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۶۰۱‬,‭‌ع۲،،،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی مدارهای منطقی
مکلاسکی ، ادوارد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۴۸،،،‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری
لارسن ، هرولد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۳‬,‭‌ل۲،،‌ن۶‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دیرگدازها: انواع - خواص - کاربرد
تهران جهاد دانشگاهی ، دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۵/،۶۷۷‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آبکاری کرم سخت
گرین وود، جان دیوید ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۶۹۲‬,‭‌ک۴‌گ۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اختر فیزیک نسبیتی ( کوتوله های سفید و سیاهچاله ها)
سکسل ، رومن ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۹۸۱‬,‭‌ف۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های دومین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران ۲۹-۲۷ مهر۱۳۷۷ ، دانشگاه صنعتی شریف
تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۶۵‬,‭‌ک۹،‌م۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیود پیوندی NP
نیودک ، جرالد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۶/،۷۸۷۱‬,‭‌ن۹د۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ترانزیستور دو قطبی پیوندی
نیودک ، جرالد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹۶/،۷۸۷۱‬,‭‌ت۴۳‌ن۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته ای شیمی
کیانپور، منصور ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۶‬,‭ط۸۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
اپوستل ، تام ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پژوهشی شریف :دانشکده مهندسی شیمی
تهران دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۹/،۱۷۹‬,‭د۲۵۴۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پژوهشی شریف :دانشکده علوم ریاضی
تهران دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۹/،۱۷۹‬,‭د۲۵۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پژوهشی شریف :دانشکده مهندسی عمران
تهران دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۹/،۱۷۹‬,‭د۲۵۵۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پژوهشی شریف :دانشکده شیمی
تهران دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۹/،۱۷۹‬,‭د۲۵۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پژوهشی شریف :دانشکده مهندسی مکانیک
تهران دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۹/،۱۷۹‬,‭د۲۵۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9