مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
س‍رام‍ی‍ک‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ف‍راه‍م‌آوری‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا)
خ‍وردگ‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ن‍ی‍م‍ه‌ه‍ادی‍ه‍ا -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ زی‍س‍ت‌م‍ح‍ی‍طی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
ب‍رق‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ارک‍وت‍ول‍ی‍و، پ‍ی‍ت‍ر ج‍ی‌
ت‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‍ت‍ی‍ون‌
ش‍ف‍اع‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‌، م‍ح‍م‍ود،- ۱۳۳۲
ن‍گ‌، ک‍وک‌ک‍وک‌،۱۹۵۲ - م‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ای‍ان‌ م‍ک‍ن‍زی‌، م‌- ۱۹۳۸
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، ح‍م‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۸-
زی‌، اس‌ .ام‌.، ۱۹۳۶ - م‌
ک‍ی‍ان‍ی‌ ن‍ژاد، رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ( ۱)
بهشتی ، عزیزالله ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ب۹،‌ش۸۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی و فراهم آوری در کتابخانه ها
دیانی ، محمدحسین ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭د۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی دانشگاه شهید چمران
اهواز انتشارات دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭LGR‬,‭۶۸۳‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله فارسی
 
 
دانشگاه چمران ، فنی و مهندسی ، مجله
دانشگاه شهید چمران   ،
شماره راهنما: ۹ف‌۸ج‌ /، ۲۹۱،GL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله فارسی
 
 
کشاورزی ، مجله علمی
انتشارات دانشگاه شهید چمران   ،
شماره راهنما: ۵۲ک‌ /، ۱۹،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و محاسبه ترانسفورماتورهای کوره های قوس الکتریکی ( گزارش نهایی )
کیانی نژاد، رضا ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۸۰،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل ادوات نیمه هادی
نگ ، کوک کوک ،۱۹۵۲ - م ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۸۵‬,‭‌ن۸ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سطح بندی چالش های محیط زیست شهری از محلی تا جهانی و بر عکس
مارکوتولیو، پیتر جی ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۶۱‬,‭‌م۲‌س۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و کاربرد مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی
شفاعی بجستان ، محمود،- ۱۳۳۲ ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ش۷‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق
اسمیت ، ایان مکنزی ، م - ۱۹۳۸ ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سرامیک های الکترونی
صالحی ، حمدالله ، ۱۳۳۸- ؛  اهوازbتلفن ناشر : ۳۳۳۵۳۰۰ ۰۶۱۱ ،آدرس ناشر :اهواز - انتشارات دانشگاه شهید چمران دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۱۵‬,‭‌س۴‌ص۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سرامیک های الکترونی
صالحی ، حمدالله ، ۱۳۳۸- ؛  اهوازbتلفن ناشر : ۳۳۳۵۳۰۰ ۰۶۱۱ ،آدرس ناشر :اهواز - انتشارات دانشگاه شهید چمران دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۱۵‬,‭‌س۴‌ص۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک ادوات نیمه هادی :ویرایش سوم
زی ، اس .ام .، ۱۹۳۶ - م ؛  اهوازbتلفن ناشر : ۰۶۱۱-۳۳۳۱۵۴۲،آدرس ناشر :اهواز - صندوق پستی ۳۶۶-۶۱۳۵۵ دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۸۵‬,‭ز۹‌ف۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روش های خوردگی الکتروشیمیایی برای استفاده ی کاربردی مهندسان و دانشمندان
تیت ، ویلیام استیون ؛  اهوازbتلفن ناشر : ۰۶۱۱-۳۳۳۱۵۴۲،آدرس ناشر :اهواز - صندوق پستی ۳۶۶-۶۱۳۵۵ دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ت۲‌م۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک