مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
۱.م‍ای‍ک‍رووی‍و
ف‍ولاد -- ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌--واک‍ن‍ش‍ه‍ا--س‍رع‍ت‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ف‍اض‍لاب‍روه‍ا
پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
گ‍رم‍ا
رل‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ -- طراح‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ش‍ک‍س‍ت‌ اج‍س‍ام‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ج‍ام‍د
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍د گ‍ان‍ه‌
اح‍ت‍م‍الات‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
راب‍رت‌ دی‌.ه‍وگ‌
آزاد، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
س‍ل‍طان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
زم‍ان‍ی‍ان‌، رح‍ی‍م‌
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
لات‍ام‌، ج‍وزف‌ لای‍ون‍ل‌
س‍ی‍روس‌ ض‍ی‍اء، ج‍ع‍ف‍ر
م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ات‍وات‍ر، ه‍ری‌ آل‍ب‍رت‌
س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد
ه‍ن‍گ‍ل‍ی‍ن‌ ، اف‌. آ
طاه‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ک‍ی‍ت‍ل‌ ، چ‍ارل‍ز
داغ‍ی‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ح‍دادی‌ اص‍ل‌، وح‍ی‍د
اخ‍لاق‍ی‌، م‍ه‍دی‌
پ‍ازن‍ده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍وح‍ی‍دی‌ ن‍اص‍ر
ش‍ه‍ب‍ازی‌، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍زن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد
کیتل ، چارلز ؛  تهران موسسه چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ک۵‌م۷‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رله و حفاظت سیستم ها
سلطانی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۸۶۱‬,‭‌س۸،،ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شالوده صنعت شیمیایی
هنگلین ، اف . آ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ه۹،،‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک اجسام ، جامد و سیال
مجتهدی ، محمد علی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲/،۱۷۵‬,‭‌م۳،،‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حرارت و ترمودینامیک
سیروس ضیاء، جعفر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲/،۲۵۴‬,‭ز۹،،،‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انرژی خورشیدی
آزاد، عزت الله ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی متالورژی
توحیدی ناصر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌ت۸‌ت۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول عملیات حرارتی فولادها
طاهری ، مهدی ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭ط۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
احتمال و استنباط آماری
رابرت دی .هوگ ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭-‌ه۸،،‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الکترو شیمی برای مهندسین
پازنده ، حسین ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۵۵‬,‭‌پ۲،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خوردگی و روشهای کنترل آن
زمانیان ، رحیم ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭ز۸‌خ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیریهای چند معیاره
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۹۵/،۵۷‬,‭‌ف‍لا۶،،‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی پلیمریزاسیون
حدادی اصل ، وحید ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکزنشر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ۸‌ح۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مکانیک شکست اجسام
داغیانی ، حمیدرضا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۹‬,‭د۲،،‌م۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی عمومی :برای دانشجویان دانشکده های گروه پزشکی
شهبازی ، پرویز ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات وچاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۲/،۵۱۴‬,‭‌ش۹‌ب۹۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اجزاء ماشین ( انتقال نیرو)
اخلاقی ، مهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ف‍لا۳ط۴۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های شخصیت ، یا، مکاتب روانشناسی
سیاسی ، علی اکبر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۹،‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه مایکروویو
اتواتر، هری آلبرت ؛  تهران دانشگاه تهران : موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۶۱‬,‭‌ف‍لا۲،،‌م۷‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فاضلاب شهری
منزوی ، محمدتقی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۶۴۵‬,‭‌م۸‌ف۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سینتیک ساده واکنش ها
لاتام ، جوزف لایونل ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۰۲‬,‭‌ل۲،‌س۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9