مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ی‍ن‌ آق‍اب‍زرگ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‌ آق‍اب‍زرگ‌
آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ع‍ل‍وی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌)، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی
حسین آقابزرگ ؛  تهران سازمان آموزشی و انتشاراتی علوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۷،،‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی پیشرفته
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم )، واحد انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭آ۷‌ش۹۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ۲
تهران جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم   ، ۱۳۷۹-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ۱
آقابزرگ ، حسین ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم   ، ۱۳۷۷-۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭آ۷‌ش۹۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی معدنی
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم   ، -۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭آ۷‌م۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک