مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- خ‍واص‌ ح‍رارت‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ آم‍اری‌
گ‍رم‍ا
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ --خ‍واص‌ ح‍رارت‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ -- ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌
ت‍ورب‍وم‍اش‍ی‍ن‍ه‍ا - دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌
 
پدیدآور:
ن‍اک‍س‌، ج‍ان‌
دی‍ک‍س‍ون‌، س‍ی‍دن‍ی‌ لارن‍س‌
س‍ی‍روس‌ ض‍ی‍اء، ج‍ع‍ف‍ر
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍وزف‌ م‍اک‌
ت‍وح‍ی‍دی‌، ن‍اص‍ر
ص‍درن‍ژاد، خ‍طی‍ب‌الاس‍لام‌
ی‍وزب‍اش‍ی‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۹-
گ‍وردن‌ .ج‍ی‌ ون‌ وای‍ل‍ن‌
گ‍س‍ک‍ل‌، دی‍وی‍د
زی‍م‍ان‍س‍ک‍ی‌ ،م‍ارک‌ وال‍دو
م‍ورس‌ ، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ م‍ک‌ ک‍ورد، ۱۹۰۳-
ون‌وای‍ل‍ن‌، گ‍وردون‌ ج‍ان‌
اس‍م‍ی‍ت‌
ک‍لات‍س‌، اروی‍ن‍گ‌ م‍ای‍رون‌، ۱۹۱۶ - م‌
پ‍ی‍م‍ن‍ت‍ل‌، ج‍ورج‌
ت‍وح‍ی‍دی‌ ن‍اص‍ر
راگ‍ون‌، دی‍وی‍د
ف‍رخ‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
گ‍اس‍ک‍ل‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌. م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ی‍م‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ک‍ث‍ی‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ن‍م‍ا، ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍راروی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به ترمودینامیک مهندسی شیمی
اسمیت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۵د۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حرارت و ترمودینامیک
زیمانسکی ،مارک والدو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲/،۲۵۴‬,‭ز۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حرارت و ترمودینامیک
سیروس ضیاء، جعفر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲/،۲۵۴‬,‭ز۹،،،‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
توربوماشین
دیکسون ، سیدنی لارنس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۷‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ترمودینامیک کلاسیک
گوردن .جی ون وایلن ؛  مشهد نیما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭و۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی متالورژی
توحیدی ناصر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌ت۸‌ت۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک صنعتی
فرخ نیا، محمدحسن ؛  تهران انتشارات و تکثیر دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌ت۴‌ف۴‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد
گاسکل ، دیوید ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان . مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌گ۲،،‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حرارت و حرکت در مواد
صدرنژاد، خطیب الاسلام ؛  تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۱‬,‭‌ص۴‌ح۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مولکولی
ناکس ، جان ؛  بابلسر انتشارات دانشگاه مازندران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵/،۳۱۱‬,‭‌ک۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ترمودینامیک در متالورژی
گسکل ، دیوید ؛  اصفهان مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌گ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مواد
راگون ، دیوید ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۲/،۴۱۸‬,‭ر۲‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول ترمودینامیک شیمیایی
پیمنتل ، جورج ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۰۴‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد
گاسکل ، دیوید ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی - واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۷-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌گ۲‌م۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی متالورژی و مواد
توحیدی ، ناصر ؛  تهران
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌ت۹‌ت۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سینتیک مهندسی شیمی
اسمیت ، جوزف ماک ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۵‌س۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک گرما
مورس ، فیلیپ مک کورد، ۱۹۰۳- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۱‬,‭‌م۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک شیمیایی ( مبانی نظری و روشها)
کلاتس ، اروینگ مایرون ، ۱۹۱۶ - م ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۰۴‬,‭‌ک۷‌ت۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مسائل ترمودینامیک مهندسی مواد
یوزباشی زاده ، حسین ، ۱۳۲۹- ؛  تهران فراروی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸/۵۲‬,‭‌ی۹‌م۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ترمودینامیک
ون وایلن ، گوردون جان ؛  مشهد نما، جهان فردا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭و۹‌م۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6