مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ج‍رم‌( ف‍ی‍زی‍ک‌ -- )ان‍ت‍ق‍ال‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌
گ‍رم‍ا --ان‍ت‍ق‍ال‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- ف‍رای‍ن‍ده‍ا -- م‍س‍ای‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
لای‍ه‌ م‍رزی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌
ج‍رم‌( ف‍ی‍زی‍ک‌ -- )ان‍ت‍ق‍ال‌
واک‍ن‍ش‌ زی‍س‍ت‍ی‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
 
پدیدآور:
ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌ اوال‍د، ۱۹۱۵ - م‌.
ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌ اوال‍د، ۱۹۱۵ - م‌
ف‍ه‍ار ، م‍ری‍م‌
ع‍ن‍ای‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د، ۱۳۶۳-
ش‍ت‍س‌، ج‍وزف‌
گ‍ودرزن‍ی‍ا، ت‍ورج‌
رح‍ی‍م‍ی‌، ره‍ب‍ر
چ‍ن‍گ‍ل‌، ی‍ون‍س‌ ا
آس‍ان‍و، ک‍وی‍چ‍ی‌، ۱۹۲۶ - م‌
راب‍رت‌، ت‍ری‍ب‍ال‌
آزی‍ده‍اک‌، ف‍رن‍از
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌
ی‍وس‍ف‌ ن‍ژاد ک‍ب‍ری‍ا، م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌، ۱۳۶۳-
ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌ ای‍وال‍د
گ‍اس‍ک‍ل‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد و ان‍رژی‌
ه‍م‍راه‌ ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز، دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عملیات انتقال جرم
رابرت ، تریبال ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ت۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انتقال جرم
تریبال ، رابرت ایوالد ؛  تهران مترجمین   ،
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ج۴‌ت۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با پدیده های انتقال در مهندسی مواد( سیالات ، حرارت ، نفوذ)
گاسکل ، دیوید ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵/،۴۱۸‬,‭‌گ۲آ۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول لایه مرزی :برای انتقال اندازه حرکت ، حرارت و جرم
شتس ، جوزف ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۱۳‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل عددی وتجربی انتقال حرارت وانتقال جرم در رطوبت زدای هوا با استفاده از مایع جاذب
آزیدهاک ، فرناز ؛  پژوهشگاه مواد وانرژی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۹۲،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
شبیه سازی تولید هیدروژن از واکنش جابجایی آب گاز به روش زیستی
فهار ، مریم ؛  کرج .پژوهشگاه مواد وانرژی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۲۱۶،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عملیات انتقال جرم
تریبال ، رابرت اوالد، ۱۹۱۵ - م ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶،/‌ج۴،‌ت۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طراحی و ساخت دستگاه خشک کن شالی با سیستم اذب مایع
علیزاده ، شهاب الدین ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۶۳۲،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عملیات واحد مهندسی شیمی :تشریح مسائل بخش انتقال جرم و عملیات واحد
یوسف نژاد کبریا، محمدصالح ، ۱۳۶۳- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵/۷‬,‭‌م۷‌ع۸۰۱۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انتقال جرم
تریبال ، رابرت اوالد، ۱۹۱۵ - م . ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ج۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
انتقال جرم از مبانی پایه تا کاربردهای صنعتی پیشرفته
آسانو، کویچی ، ۱۹۲۶ - م ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۸‬,‭‌ج۴آ۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انتقال جرم و عملیات واحد ۱ و ۲ کارشناسی ارشد
عنایتی ، محمدسعید، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :-۶۶۹۰۵۴۹۹- ۶۶۹۴۶۹۶۲-۵ ،آدرس ناشر :تهران -م انقلاب -اول جمالزاده شمالی -پ ۱۵۳ مدرسان شریف   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۸۷۷۸۵،‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انتقال جرم مدرن
گودرزنیا، تورج ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹،آدرس ناشر :خ آزادی -نرسیده به میدان آزادی -دانشگاه صنعتی شریف -ساختمان ریاست -طبقه منفی ۱ دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ج۴‌گ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
انتقال جرم از مبانی پایه تا کاربردهای صنعتی پیشرفته
آسانو، کویچی ، ۱۹۲۶ - م ؛  تهران bتلفن ناشر :, 69038828نمابر ناشر ;, 23038828آدرس ناشر :تقاطع بزرگراه شهید چمران و آل احمد دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۸‬,‭‌ج۴آ۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مسایل حل شده انتقال جرم
رحیمی ، رهبر ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۷۲۵۱۳۰۲/۷۲۷۴۷۶۵،آدرس ناشر :مشهد. خ . آبکوه ۹-مجد۱۳- پ ۹۰ انتشارات مرندیز، دانشگاه سیستان و بلوچستان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ج۴ر۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
انتقال گرما و جرم :مبانی و کاربردها( ویرایش IS(
چنگل ، یونس ا ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۸۷۴۹۰۲،آدرس ناشر :میدان ونک خیابان خدامی پلاک ۳ طبقه ششم واحد۶۰۱ همراه علم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
انتقال جرم مدرن
گودرزنیا، تورج ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹،آدرس ناشر :خ آزادی -نرسیده به میدان آزادی -دانشگاه صنعتی شریف -ساختمان ریاست -طبقه منفی ۱ دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ج۴‌گ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک