مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ک‍وگ‌، وس‍ت‌ ه‍ول‍ر
اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌ ا .۱۹۱۸ - م‌.
اس‍ک‍وگ‌ ، داگ‍لاس‌
اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌
اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌ ا.، ۱۹۱۸ - م‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌)
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی تجزیه
اسکوگ ، داگلاس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول تجزیه دستگاهی
اسکوگ ، داگلاس ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسائل و حل مسائل مبانی شیمی تجزیه
اسکوگ ، وست هولر ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم )   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی تجزیه
اسکوگ ، داگلاس ا .۱۹۱۸ - م . ؛  تهران : مرکز نشر دانشگاهی   ، ، ۱۳۷۶ -۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول تجزیه دستگاهی
اسکوگ ، داگلاس ا.، ۱۹۱۸ - م ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی تجزیه
اسکوگ ، داگلاس ا.، ۱۹۱۸ - م ؛  تهران : مرکز نشر دانشگاهی   ، ، ۱۳۷۶ -۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول تجزیه دستگاهی
اسکوگ ، داگلاس ا.، ۱۹۱۸ - م ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول تجزیه دستگاهی
اسکوگ ، داگلاس ا.، ۱۹۱۸ - م ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک