مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍م‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ ک‍اغ‍ذی‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌
ن‍ج‍وم‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
آل‍ی‍اژه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ -- ف‍رای‍ن‍ده‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
زی‍ل‍ی‍ک‌، م‍ی‍ش‍ل‌
م‍ک‍ی‍ب‌، وارن‌ ل‍ی‌، م‌- ۱۸۹۹
اس‍م‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍ورچ‍ن‌، ۱۹۳۱ - م‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍وزف‌ م‍اک‌
م‍ک‍ی‍ب‌، وارن‌ ل‍ی‌
اس‍م‍وت‌، راب‍رت‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ب‍رن‍دا، ۱۹۴۶ - م‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍وزف‌ م‍اک‌،۱۹۱۶ - م‌
اس‍م‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍ورچ‍ن‌
اس‍م‍ی‍ت‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍وم‍اک‌
م‍ک‍ی‍ب‌، وارن‌ ل‍ی‌،۱۸۹۹-
م‍ک‍ی‍ب‌، وارن‌ ل‍ی‌، ۱۸۹۹ - م‌.
اس‍م‍ی‍ت‌ ،آی‍ور
اس‍م‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ف‍ورچ‍ن‌، ۱۹۳۱ - م‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ف‍اطم‍ی‌
: ک‍ت‍اب‌ پ‍دی‍ده‌، : ال‍م‍اس‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
م‍ن‍ص‍ور ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ق‍ق‍ن‍وس‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کروماتوگرافی کاغذی و لایه نازک و الکتروفورز
اسمیت ،آیور ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌ک۴،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به ترمودینامیک مهندسی شیمی
اسمیت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۵د۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نجوم و اختر فیزیک مقدماتی
زیلیک ، میشل ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۴۵‬,‭ز۹‌ن۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساختار، خواص ، و کاربرد آلیاژهای مهندسی
اسمیت ، ویلیام فورچن ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ف‍لا۵‌س۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سینتیک مهندسی شیمی
اسمیت ، جوزف ماک ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۵‌س۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی با نگرش کاربردی
اسموت ، رابرت ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۷-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۲‬,‭‌ف‍لا۵۲‌ش۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی شیمی
اسمیت ، جوزف ماک ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی شیمی
اسمیت ، جوزف ماک ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عملیات واحد مهندسی شیمی
مکیب ، وارن لی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۷/،۱۵۵‬,‭‌م۷‌ع۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی ( عمومی )
اسمیت ، جوماک ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم و مهندسی مواد
اسمیت ، ویلیام فورچن ، ۱۹۳۱ - م ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی
اسمیت ، جوزف ماک ،۱۹۱۶ - م ؛  تهران : کتاب پدیده ، : الماس دانش   ، ،۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵/۲‬,‭‌ت۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مصر باستان
اسمیت ، برندا، ۱۹۴۶ - م ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭D‬,‭۲۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی شیمی
اسمیت ، جوزف ماک ،۱۹۱۶ - م ؛  [تهران ] منصور کلباسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۵د۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ساختار، خواص ، و کاربرد آلیاژهای مهندسی
اسمیت ، ویلیام فورچن ، ۱۹۳۱ - م ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ف‍لا۵‌س۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم و مهندسی مواد
اسمیت ، ویلیام فورچن ، ۱۹۳۱ - م ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۳-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
عملیات واحد در مهندسی شیمی ( مکانیک سیالات )
مکیب ، وارن لی ، م - ۱۸۹۹ ؛  رشت دانشگاه گیلان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵/۷‬,‭‌م۷‌ع۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عملیات واحد مهندسی شیمی
مکیب ، وارن لی ، ۱۸۹۹ - م . ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۹-
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵/۷‬,‭‌م۷‌ع۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
عملیات واحد مهندسی شیمی
مکیب ، وارن لی ،۱۸۹۹- ؛  رشت دانشگاه گیلان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵/۷‬,‭‌م۷‌ع۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی شیمی ( سیستم متریک و مهندسی )
اسمیت ، جوزف ماک ،۱۹۱۶ - م ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۵د۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2