مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و دول‍ت‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌--آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
س‍رام‍ی‍ک‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
دارون‍ام‍ه‌ه‍ا
غ‍ب‍ارگ‍ی‍ری‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا
ق‍ض‍ا و ق‍در
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ازی‌
ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‍ه‍ا
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا و پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ ک‍اغ‍ذی‌
ع‍دل‌( اص‍ول‌ دی‍ن‌)
ای‍ران‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ -- ش‍رای‍ط اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ش‍وای‍ت‍س‍ر، آل‍ب‍رت‌، ۱۸۷۵- ۱۹۶۵treblA ,reztiewhcS .
ش‍ی‍م‍ی‌--ت‍ج‍زی‍ه‌--ک‍ی‍ف‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ذره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍ارچ‌. اس‌ - گ‍ل‍ی‍ری‍ت‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ک‌ ن‍ای‍ر، ه‍ارول‍د
م‍ور، پ‍ات‍ری‍ک‌
ت‍اس‍ی‌، ال‌.ج‍ی‌
دان‍ی‍ل‌، آن‍ی‍ت‍ا
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دی‍وی‍د
گ‍وردن‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ل‍طف‍ی‌، اص‍غ‍ر
آل‍ی‍ن‍ج‍ر، ن‌.ل‌
ت‍ش‍ک‍ری‌، ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌
ک‍اود، م‌.آ
اس‍م‍ی‍ت‌ ،آی‍ور
ک‍اوی‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ام‍ور اداری‌ و اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ش‍ور
ن‍ش‍ر پ‍رس‍ش‍ی‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ش‍رک‍ت‌ م‍ق‍ره‌س‍ازی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍رام‍ی‍ک‌، ه‍س‍ت‍ه‌ خ‍ودک‍ف‍ائ‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ص‍درا
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
بسپارها شیمی و فیزیک مواد جدید
کاوی ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌ک۲‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
آلینجر، ن .ل ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭آ۹‌ش۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کروماتوگرافی کاغذی و لایه نازک و الکتروفورز
اسمیت ،آیور ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌ک۴،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کروماتوگرافی گازی
مک نایر، هارولد ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌ک۴،‌م۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
غبارگیری و تصفیه گازها
گوردن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۶۹۲‬,‭‌گ۹،،‌غ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک ذرات بنیادی
تاسی ، ال .جی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۴/،۷۳۹‬,‭‌ت۲،،‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیمی پلیمر
کاود، م .آ ؛  اصفهان نشر پرسشی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌ک۲،‌ش۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیو شیمی : خلاصه ای مصور
ویلیامز، دیوید ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۴۵‬,‭و۹،‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌خ۹‌ک۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آزمایش در تجریه کیفی مقدماتی
اسمارچ . اس - گلیریت ؛  اراک جهاد دانشگاهی (مدرسه عالی علوم اراک )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۸۳‬,‭‌گ۹،ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
۱۳(سیزده )مجموعه آزمون فیزیک و مکانیک : همراه با نحوه طراحی و تحلیل
لطفی ، اصغر ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه ها   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۲۹‬,‭‌ل۶،‌س۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات اختصاصی واکنشگرها در فارماکوپه بین المللی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۳۹‬,‭‌س۲،،‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جهان در آستانه قرن بیست و یکم
تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ج۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت زمین
مور، پاتریک ؛  تهران موسسه گیتاشناسی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۲/،۲۶‬,‭‌م۸،،‌س۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر کارکنان دولت : در ارتباط با جنگ تحمیلی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی
تهران سازمان امور اداری و استخدامی کشور   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌ف‍لا۲،‌م۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات کوره ، مشعل ، سوخت و احتراق
تشکری ، شعبانعلی ؛  [تهران ] شرکت مقره سازی ایران ، مرکز آموزش و تحقیقات سرامیک ، هسته خودکفائی صنعت چینی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۷۸۸‬,‭‌ت۵‌ف۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حکومت در اسلام
بهشتی ، محمد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۱‬,‭‌ب۹،‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حماسه آلبرت شوایتزر
دانیل ، آنیتا ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭CT‬,‭۱۰۹۸‬,‭‌ش۹،د۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انسان و سرنوشت
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵/،۲۱۹‬,‭‌م۶،‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عدل الهی
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳/،۲۱۹‬,‭‌م۶‌ع۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3