مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍وردن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ت‍ن‌ ه‍ا
ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ زی‍س‍ت‌م‍ح‍ی‍طی‌
غ‍ب‍ارگ‍ی‍ری‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‍ه‍ا
آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
م‍ارک‍وت‍ول‍ی‍و، پ‍ی‍ت‍ر ج‍ی‌
گ‍ل‍ن‌، ج‍روم‌ ک‍ل‍ی‍ت‍ن‌
گ‍وردن‌
ک‍ی‍ن‍گ‌، ک‍وردن‌ ج‍ان‌
زون‍ت‍اگ‌، ری‍چ‍ارد اروی‍ن‌
گ‍وردن‌ .ج‍ی‌ ون‌ وای‍ل‍ن‌
 
ناشر:
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ی‍م‍ا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر خ‍ض‍را
خ‍ض‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
غبارگیری و تصفیه گازها
گوردن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۶۹۲‬,‭‌گ۹،،‌غ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ترمودینامیک کلاسیک
گوردن .جی ون وایلن ؛  مشهد نیما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭و۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنتنهای عملی : تئوری -طراحی
کینگ ، کوردن جان ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶/،۷۸۷۱‬,‭‌ک۹،آ۸‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت آینده - ۱۹۹۹: چالش های پیش رو در پایان هزاره
گلن ، جروم کلیتن ؛  تهران خضرا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۸‬,‭‌گ۸،و۶۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت آینده - ۱۹۹۹: موضوع ها و فرصت ها
گلن ، جروم کلیتن ؛  تهران خضرا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۸‬,‭‌گ۸،و۶۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت آینده - در آستانه هزاره سوم
گلن ، جروم کلیتن ؛  تهران نشر خضرا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌گ۸و۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت آینده ۲۰۰۱
گلن ، جروم کلیتن ؛  تهران نشر خضرا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌گ۸و۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول ترمودینامیک
زونتاگ ، ریچارد اروین ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭ز۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سطح بندی چالش های محیط زیست شهری از محلی تا جهانی و بر عکس
مارکوتولیو، پیتر جی ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۶۱‬,‭‌م۲‌س۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک