مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‍ه‍ای‌ پ‍س‍م‍ان‍د
ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ازی‌
 
پدیدآور:
رض‍وان‍ی‌ پ‍ور، م‍ص‍طف‍ی‌
م‍ک‌ ن‍ای‍ر، ه‍ارول‍د
ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ا، آذرم‍ی‍دخ‍ت‌
پ‍رن‍ل‌، ج‍ان‌ ه‍ووارد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کروماتوگرافی گازی
مک نایر، هارولد ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌ک۴،‌م۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کروماتوگرافی گازی : هوارد پرنل
پرنل ، جان هووارد ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌ک۴،‌پ۴‬,‭۱۳۷۲،۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
آنالیز مخلوط تربانتین توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی
حسین نیا، آذرمیدخت ؛  تهران ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۱۳۶۹، ۴۰۴،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
پیرولیز کاتالیستی پلاستیک های پسماند توسط کاتالیست های 3O2LA، 2OiS، duM deR و بررسی خواص فیزیکی شیمیایی سوخت مایع بدست آمده
رضوانی پور، مصطفی ؛  پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۹۳،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک