مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا و پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا -- ت‍اری‍خ‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا
پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌، ص‍ن‍ای‍ع‌ -- ای‍ران‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا و پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ -- ح‍دی‍ده‌ ک‍اری‌
پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌--ح‍دی‍ده‌ ک‍اری‌
ص‍م‍غ‌ و رزی‍ن‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ک‍وم‍ن‍ش‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ح‍دادی‌اص‍ل‌، وح‍ی‍د
ش‍ری‍ف‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۲-
ک‍ی‍ان‍پ‍ورراد، م‍ن‍ص‍ور
س‍ورن‍س‍ون‌، وی‍ن‌ ری‍چ‍ارد، ۱۹۲۶ - م‌
گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۳۰
م‍رش‍دی‍ان‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ح‍دادی‌ اص‍ل‌، وح‍ی‍د
ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ا، آذرم‍ی‍دخ‍ت‌
ک‍اود، م‌.آ
ح‍دادی‌ اص‍ل‌، وح‍ی‍د، ۱۳۴۳-
م‍وراوت‍ز، ه‍رب‍رت‌
گ‍ل‍م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍اوی‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد و ان‍رژی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر پ‍رس‍ش‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
م‍ج‍ل‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ دف‍اع‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر و پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍زن‍ش‍ر
: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بسپارها شیمی و فیزیک مواد جدید
کاوی ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌ک۲‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی پلیمریزاسیون
حدادی اصل ، وحید ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکزنشر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ۸‌ح۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی پلیمر
کاود، م .آ ؛  اصفهان نشر پرسشی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌ک۲،‌ش۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر، ۱۲تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۳
تهران مجله علوم و تکنولوژی پلیمر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۰‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پلیمرها :پیدایش و پیشرفت یک علم
موراوتز، هربرت ؛  پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌م۸‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پنجمین سمینار علوم و تکنولوژی پلیمر ایران ، ۲۲-۲۴ شهریورماه ۱۳۷۹
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۰‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اکسترودرها و صنایع اکستروژن
گلمحمدی ، محمد ؛  تهران شرکت ملی صنایع پتروشیمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۱۷۵‬,‭‌ح۴‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزارش سالیانه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱۳۸۲
تهران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳/،۶۹۲‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تولید نیمه صنعتی گریدهای مختلف کوپلیمر استایرن -آکریلونیتریل ( )NAS( گزارش نهایی )
نکومنش حقیقی ، مهدی ؛  تهران پژوهشگاه پلیمر ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۰۵،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و ساخت اکسترودر پخت و پخت دینامیکی پیوسته الاستومرها و پلاستیکها توسط آن ( گزارش نهایی )
مرشدیان ، جلیل ؛  تهران پژوهشگاه پلیمر ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۰۲،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
حلالیت در پلیمرهای رسانا
حسین نیا، آذرمیدخت ؛  تهران ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۱۳۷۳، ۴۲۲،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی پلیمریزاسیون
حدادی اصل ، وحید ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، -۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ۸‌ح۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تهیه و شناسایی الکترودهای نقره - پلی تیوفن و مشتقات آن و بررسی کارایی آنها در اکسایش فرم آلدئید
کیانپورراد، منصور ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۴۳۱،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی پلیمریزاسیون
حدادی اصل ، وحید، ۱۳۴۳- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، -۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ۸‌ح۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شیمی پلی مر عملی :روشهای تهیه مواد اولیه پایه برای چسبها ، رزینها ، رنگها ، انواع مواد پلاستیکی و لاستیکی
سورنسون ، وین ریچارد، ۱۹۲۶ - م ؛  تهران : دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ،۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۸۱‬,‭‌پ۸‌س۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پلیمرها و فرآیندهای خاص پلیمری
گل محمدی ، محمد،- ۱۳۳۰ ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌گ۸‌پ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مخلوط بسپارها( پلیمرها)، کامپوزیت ها و نانو - کامپوزیت ها
شریفی ، ناصر، ۱۳۱۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۰۰۱۰۸۰-۸۸۰۰۹۳۲۶،آدرس ناشر :تهران خیابان کارگر شمالی خیابان فرشی مقدم (شانزدهم ) دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌ش۴‌ف۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک