مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا -- ت‍اری‍خ‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا
پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌، ص‍ن‍ای‍ع‌ -- ای‍ران‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا و پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ -- ح‍دی‍ده‌ ک‍اری‌
پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌، ص‍ن‍ای‍ع‌ -- ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ه‍ا -- ای‍ران‌
پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌--ح‍دی‍ده‌ ک‍اری‌
اک‍س‍ت‍روژن‌
پ‍ل‍ی‌ وی‍ن‍ی‍ل‌ ال‍ک‍ل‌)lohocla lynivyloP(
ص‍م‍غ‌ و رزی‍ن‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ک‍وم‍ن‍ش‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ه‍دی‌
رح‍ی‍م‍ی‌، اع‍ظم‌،۱۳۲۷-
ک‍ی‍ان‌ پ‍ور، م‍ن‍ص‍ور
ح‍دادی‌اص‍ل‌، وح‍ی‍د
س‍م‍س‍ارزاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ک‍اظم‌ زاد، م‍ح‍م‍ود
خ‍ن‍ک‍دار، ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
اوب‍ی‍ن‍و، ک‍ل‍ود
م‍رش‍دی‍ان‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ح‍دادی‌ اص‍ل‌، وح‍ی‍د
ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ا، آذرم‍ی‍دخ‍ت‌
ک‍اود، م‌.آ
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ای‍ران‌(اول‍ی‍ن‌:۱۳۸۷ : ت‍ه‍ران‌)
م‍وراوت‍ز، ه‍رب‍رت‌
گ‍ل‍م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍اوی‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد و ان‍رژی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ک‍ل‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر پ‍رس‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ب‍ص‍ی‍ر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر و پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ای‍ران‌
م‍ج‍ل‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ دف‍اع‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر و پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍زن‍ش‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بسپارها شیمی و فیزیک مواد جدید
کاوی ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌ک۲‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی پلیمریزاسیون
حدادی اصل ، وحید ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکزنشر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ۸‌ح۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی پلیمر
کاود، م .آ ؛  اصفهان نشر پرسشی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌ک۲،‌ش۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر، ۱۲تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۳
تهران مجله علوم و تکنولوژی پلیمر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۰‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پلیمرها :پیدایش و پیشرفت یک علم
موراوتز، هربرت ؛  پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌م۸‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پنجمین سمینار علوم و تکنولوژی پلیمر ایران ، ۲۲-۲۴ شهریورماه ۱۳۷۹
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۰‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اکسترودرها و صنایع اکستروژن
گلمحمدی ، محمد ؛  تهران شرکت ملی صنایع پتروشیمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۱۷۵‬,‭‌ح۴‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزارش سالیانه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱۳۸۲
تهران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳/،۶۹۲‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تولید نیمه صنعتی گریدهای مختلف کوپلیمر استایرن -آکریلونیتریل ( )NAS( گزارش نهایی )
نکومنش حقیقی ، مهدی ؛  تهران پژوهشگاه پلیمر ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۰۵،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و ساخت اکسترودر پخت و پخت دینامیکی پیوسته الاستومرها و پلاستیکها توسط آن ( گزارش نهایی )
مرشدیان ، جلیل ؛  تهران پژوهشگاه پلیمر ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۰۲،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه مواد و محصولات قابل انقباض توسط حرارت و ساخت دستگاه انبساط در مقیاس نیمه صنعتی ( گزارش نهایی retneT( emarF noisnapxE na fo gnidliuB dna slairetaM elbaknirhS taeH fo noitaraperP )
خنکدار، حسین علی ؛  تهران پژوهشگاه پلیمر ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۶۴،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
حلالیت در پلیمرهای رسانا
حسین نیا، آذرمیدخت ؛  تهران ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۱۳۷۳، ۴۲۲،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ساخت پلی وینیل الکل ازپلی وینیل استات ( گزارش نهایی )
سمسارزاده ، محمدعلی ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس , ۱۳۸۲   ،
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۵۳،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با پلیمرها و کاربرد آنها
رحیمی ، اعظم ،۱۳۲۷- ؛  تهران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭ر۳آ۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی ولتامتری چرخه ای پلیمرهای هادی
کاظم زاد، محمود ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۵۱۴،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات فرآیندی اکستروژن
تهران بصیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۴۵۰‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سنتز پلی پیرول و بررسی خاصیت هدایت الکتریکی نمونه ها
کیان پور، منصور ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۳۷۰، ۴۱۶،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی پلیمریزاسیون
حدادی اصل ، وحید ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، -۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ۸‌ح۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
اولین کنفرانس پتروشیمی ایران ۱ تا ۲ مرداد۱۳۸۷
کنفرانس پتروشیمی ایران (اولین :۱۳۸۷ : تهران ) ؛  تهران شرکت کل صنایع پتروشیمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۹ک‌ /،۳ /، ۶۹۲،PT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بسپارهای آلی
اوبینو، کلود ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌ف‍لا۸‌ب۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2