مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -- آم‍ار
راه‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
ت‍ه‍ران‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
اطل‍س‍ه‍ا
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌Persian language - Dictionaries - English -
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ راه‍ن‍م‍ا -ک‍رج‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌
دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ رص‍دک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ -س‍ت‍اره‌ ه‍ا
ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا -ت‍ه‍ران‌
 
پدیدآور:
ن‍ظری‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
ردپ‍ت‌، ای‍ان‌
م‍ور، پ‍ات‍ری‍ک‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گیتاشناسی ایران
جعفری ، عباس ؛  تهران موسسه گیتاشناسی   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۲۸۸‬,‭آ۲،‌ج۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای جمعیت ایران
نظری ، علی اصغر ؛  تهران موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۴/،۲۰۹۶‬,‭آ۳،‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گیتاشناسی ( اصطلاحات جغرافیائی : )فارسی بفارسی - فارسی به انگلیسی - انگلیسی بفارسی
جعفری ، عباس ؛  تهران موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭G‬,‭۶۳‬,‭‌ج۷،‌ف۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلس راههای ایران : مقیاس ۱:۱/۰۰۰/۰۰۰ با آخرین تغییرات راهها تا تابستان ۱۳۶۹
تهران موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۲۲۵۶‬,‭ر۲،‌م۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت زمین
مور، پاتریک ؛  تهران موسسه گیتاشناسی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۲/،۲۶‬,‭‌م۸،،‌س۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقشه خوانی گیتاشناسی
جعفری ، عباس ؛  تهران موسسه گیتاشناسی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭GA‬,‭۱۵۱‬,‭‌ج۷،‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اطلس ایران و جهان :سیاسی ، طبیعی و اقتصادی ( به همراه نقشه های آموزشی کنگ )
تهران موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۰۲۱‬,‭‌م۹،‌ف‍لا۶۳۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اطلس کامل گیتاشناسی :سیاسی ، طبیعی ، اقتصادی
تهران موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۰۲۱‬,‭‌م۹،‌ف‍لا۶۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ماهانه آسمان شب
ردپت ، ایان ؛  تهران موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۶۴‬,‭ر۹ر۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اطلس گردشگری شهر و شهرستان کرج
تهران موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۲۵۲/،۲۲۵۹‬,‭‌م۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گیتاشناسی ایران
جعفری ، عباس ؛  تهران موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۲۸۸‬,‭آ۲‌ج۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اطلس تهران :مقیاس ۱۲۰۰۰: ۱
تهران موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۲۲۲/،۲۲۵۹‬,‭‌م۸۸‌ف‍لا۵۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اتو اطلس تهران و اطراف در مقیاس ۴۰۰۰۰ :۱
تهران موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ،
شماره راهنما: ‭G‬,‭۲۲۵۹/۱۲۲۲‬,‭‌م۸۸‌ف‍لا۱۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گیتاشناسی نوین کشورها
جعفری ، عباس ؛  تهران موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭G‬,‭۵/،۱۰۳‬,‭‌ج۷‌گ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک