مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ی‌
اک‍س‍ی‍د س‍ری‍م‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ج‍رم‍ی‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ج‍ذب‍ی‌ ات‍م‍ی‌
س‍ن‍ت‍ز م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌-ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ت‍ش‍دی‍د م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ام‍پ‍دان‍س‌
ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ض‍د ت‍وم‍وری‌
خ‍وردگ‍ی‌
ان‍رژی‌--ت‍رازه‍ا
 
پدیدآور:
ری‍چ‍اردز، وی‍ل‍ی‍ام‌ گ‍راه‍ام‌
م‍خ‍دوم‍ی‌،زه‍را
س‍ع‍ی‍دی‌ ف‍ر، م‍ری‍م‌
ه‍ال‍ک‌، ف‍رح‌
س‍ی‍ل‍وراش‍ت‍ی‍ن‌، راب‍رت‌ م‍ی‍ل‍ت‍ن‌
لاژون‍ن‌، ل‍وری‌
پ‍ارس‍ا، س‍ع‍ی‍د
ادری‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ی‍ان‍پ‍ور، م‍ن‍ص‍ور
ق‍ل‍ی‌ زاده‌،م‍ی‍ن‍ا
ع‍ل‍ی‌اف‌ خ‍ض‍رای‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۵۹-
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دادل‍ی‌
خ‍اک‍پ‍ور،زه‍را
لای‍وت‍ن‌، لاوری‌ ه‍و .ی‌.
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ ف‍رد، ف‍ره‍اد
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌، پ‍روی‍ز
ع‍اب‍دی‍ان‌، م‍ه‍ن‍از
اح‍ت‍ش‍ام‌زاده‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد و ان‍رژی‌
ن‍وپ‍ردازان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر (ک‍رم‍ان‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍اب‍ک‌ س‍م‍ی‍ع‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طیف سنجی در شیمی آلی
ویلیامز، دادلی ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭ط۹،و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه اسپکتروشیمیایی بوسیله جذب و نشر اتمی
لاژونن ، لوری ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۶‬,‭‌ف‍لا۲،،‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف سنجی
سیلوراشتین ، رابرت میلتن ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭ط۹،،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترازهای انرژی در اتم ها و مولکول ها
ریچاردز، ویلیام گراهام ؛  کرج بابک سمیعی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۶/،۴۶۲‬,‭‌ف‍لا۸،ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر طیف سنجی جرمی
سلیمانی دینانی ، پرویز ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۶‬,‭ط۹۲،،،‌س۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌خ۹‌ک۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسپکتروسکوپی تجزیه ای ( روشهای تجزیه نوری )
ادریسی ، محمد ؛  تفرش دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، واحد تفرش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۵‬,‭‌ف‍لا۴،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته ای شیمی
کیانپور، منصور ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۶‬,‭ط۸۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای شناسائی و آنالیز مواد
گلستانی فرد، فرهاد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اسپکتروسکپی اشعه ماوراء بنفش -مرئی و مادون قرمز
عابدیان ، مهناز ؛  تهران ۱۳۶۱
شماره راهنما: ۱۳۶۱، ۲۹۴،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
فتوآکوستیک اسپکتروسکپی
هالک ، فرح ؛  تهران ۱۳۶۸
شماره راهنما: ۱۳۶۸، ۲۸۹،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اسپکتروسکپی مادون قرمزpocsortcepS-RI
هالک ، فرح ؛  تهران ۱۳۶۸
شماره راهنما: ۱۳۶۸، ۲۸۸،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طراحی نرم افزار کامپیوتری جهت اندازه گیری حدود اطمینان خطاهای ازمایش در دستگاه SSAM-CG
پارسا، سعید ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۴۷،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر افزودنی ها بر خواص هدایت یونی ، ریز ساختار و رفتار سینتر در الکترولیت های جامد برپایه اکسید سریم
خاکپور،زهرا ؛  کرج .پژوهشگاه مواد وانرژی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۲۴۹،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کاربرد طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی )S.I.E( در مطالعه خوردگی
احتشام زاده ، مریم ، ۱۳۵۳- ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر (کرمان )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۱۶‬,‭ط۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه اسپکتروشیمیایی بوسیله جذب و نشر اتمی
لایوتن ، لاوری هو .ی . ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۶‬,‭ط۹‌ل۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز مکانیکی - شیمیایی نانو ذرات اکسید روی و بررسی پارامترهای موثر روی خواص نوری
مخدومی ،زهرا ؛  پژوهشگاه مواد وانرژی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۱۹،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز مکانیکی -شیمیایی ذرات اکسید نیکل نانوساختارو بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر سنتز و خواص آنها
قلی زاده ،مینا ؛  پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۳۴۰،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اثر بهینه سازی سطح کمپلکس های ضد توموری توسط مشتقات گلایسین بر روی ویژگی های پیوندی به AND
سعیدی فر، مریم ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۷۰۹،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روشهای دستگاهی در علم الکتروشیمی و خوردگی
علی اف خضرایی ، محمد،۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۰ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌خ۳ر۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2