مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ان‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- ح‍ف‍اظت‌
اخ‍لاق‌ زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌-
م‍وآه‍ا--داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
ه‍ارپ‍ر، ه‍رول‍دآن‍ت‍ون‍ی‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دی‍وی‍د
ت‍وف‍ی‍ق‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ک‍ت‍ی‌ ب‍ک‌
ش‍وارت‍ز،ل‍ی‍ن‍دا
ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زی‍س‍ت‍ی‌(دوم‍ی‍ن‌:۱۳۸۶: ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد و ان‍رژی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌): دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
ش‍ه‍رآب‌. آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی هارپر
هارپر، هرولدآنتونی ؛  تهران شهرآب . آینده سازان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۲/،۵۱۴‬,‭‌ه۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیو شیمی : خلاصه ای مصور
ویلیامز، دیوید ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۴۵‬,‭و۹،‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انسان موآها را نابود کرد
کتی بک ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۲/،۶۷۲‬,‭‌ب۵،‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مارمولک وحمایت حیوانات
شوارتز،لیندا ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۷۰‬,‭‌ش۹،،،،‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین همایش بین المللی علوم زیستی ۱۷-۱۸ بهمن ۱۳۸۶
همایش بین المللی علوم زیستی (دومین :۱۳۸۶: تهران ) ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶،۸ه‍ /، ۳۰۱،HQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سم شناسی نانو ذرات
تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۷‬,‭‌م۸‌س۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خلاصه مقالات چهاردهیمن کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی
چهاردهیمن کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران ( ۷-۹شهریور ماه ۱۳۸۵ : تهران - دانشگاه تربیت مدرس ) ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۰۱‬,‭‌ک۸۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق زیستی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ): دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۳۲‬,‭‌ف‍ل۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرح اسیب شناسی و مشکل یابی سلامت ، ایمنی و محیط زیست )ESH( پژوهشگاه مواد و انرژی
توفیق ، علی اصغر ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۷۸۱،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک