مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ن‍ئ‍وژن‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ی‍دان‍ی‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌-پ‍رم‍ی‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ال‍ی‍گ‍وس‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ک‍ائ‍ول‍ن‌ --ای‍ران‌
آب‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- زاگ‍رس‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌--ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌پ‍ور، ک‍رام‍ت‌ال‍ل‍ه‌
پ‍درام‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ش‍اه‌ب‍ی‍ک‌، ام‍ی‍ر
ارزان‍ی‌، ک‍اوه‌
ک‍ام‍پ‍ت‍ون‌، راب‍رت‌
ش‍ه‍راب‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
دوب‍ن‍وا، م‌.آ
ک‍لان‍ت‍ری‌، ام‍ی‍ر
ش‍اه‌ب‍ی‍ک‌، ام‍ی‍ر،- ۱۳۱۳
م‍ور، پ‍ات‍ری‍ک‌
ق‍وی‍دل‌ س‍ی‍وک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
م‍ع‍ی‍ن‌ال‍س‍ادات‌، ح‍س‍ی‍ن‌
رح‍ی‍م‌ زاده‌، ف‍رام‍رز
اف‍ش‍ارح‍رب‌، ع‍ب‍اس‌
رض‍ای‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
[س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور]
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ایران
رحیم زاده ، فرامرز ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۹۰‬,‭ر۳ز۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ایران :کائولن و رسهای نسوز
قربانی ، منصور ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۹۱‬,‭‌ک۲‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی روی زمین ( زمین شناسی صحرایی )
کامپتون ، رابرت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۵‬,‭‌ک۲،ز۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت زمین
مور، پاتریک ؛  تهران موسسه گیتاشناسی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۲/،۲۶‬,‭‌م۸،،‌س۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چینه شناسی زاگرس
مطیعی ، همایون ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ایران :آبهای معدنی و گرم ایران
شاه بیک ، امیر ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱/،۹۲۹‬,‭‌ف‍لا۹،،،‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ایران :بازنگری در چینه شناسی زمانی نئوژن - کواترنر ایران
پدرامی ، منوچهر ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‌پ۴ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ایران :زمین شناسی کپه داغ
افشارحرب ، عباس ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‌ف‍لا۷،،ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ دانش زمین شناسی و معدن در ایران
علی پور، کرامت الله ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ایران :بیواستراتیگرافی رسوبات پرمین در زاگرس
کلانتری ، امیر ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۷۴‬,‭‌ک۸،،ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ایران :بیواستراتیگرافی پاره ای از سنگهای پالئوزوئیک در کوههای زاگرس و البرز
قویدل سیوکی ، محمد ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‌ق۹،،ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ایران :استخراج مواد معدنی در آسیای میانه در سده های ۱۹-۱۶ میلادی
دوبنوا، م .آ ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭د۹ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فشرده مقالات نهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران ۲۳ و ۲۴ آبان ۱۳۸۰ دانشکده علوم دانشگاه گیلان
گیلان انتشارات دانشگاه گیلان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۹۰۵‬,‭‌ه۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دهمین گردهم آئی علوم زمین ۲۶ تا ۲۹ بهمن ۱۳۷۰
تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۱‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
منابع کائولین ، بالکلی ، سنگنسوز در ایران و خواص فنی آنها
ارزانی ، کاوه ؛  [تهران ] [سازمان زمین شناسی کشور]   ،
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۹۱‬,‭‌ک۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ایران :چینه شناسی زاگرس
مطیعی ، همایون ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‌م۵۷ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ایران :زغالسنگ
معین السادات ، حسین ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‌م۶ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ایران
شهرابی ، مصطفی ؛  ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‌ش۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ایران :آبهای معدنی و گرم ایران
شاه بیک ، امیر،- ۱۳۱۳ ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭ط۹۴ ‌ج‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه زمین شناسی و مهندسی معدن ( انگلیسی -فارسی )
رضایی ، پیمان ، ۱۳۴۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۳۳۳۷۳۲۷- ۳۳۳۹۹۹۰ - ۳۳۳۵۳۵۶ - ۳۳۳۷۳۳۲۲ ،آدرس ناشر :تهران - خیابان نواب -ارومیه شرقی پلاک 78 دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵‬,‭ر۵۶و۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک