مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ذره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ت‍ال‍وژی‌ پ‍ودر
ذره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
م‍دل‌ اس‍ت‍ان‍دارد( ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌)
 
پدیدآور:
م‍ارت‍ی‍ن‌، ب‍رای‍ان‌ راب‍رت‌
ج‍رم‍ن‌، رن‍دال‌، ۱۹۴۶ - م‌
خ‍رم‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
ک‍ات‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌ دب‍ل‍ی‍و .ان‌، ۱۹۳۴ - م‌
ت‍اس‍ی‌، ال‌.ج‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
دان‍ش‌ن‍گ‍ار
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍اودان‌ خ‍رد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ت‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک ذرات بنیادی
تاسی ، ال .جی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۴/،۷۳۹‬,‭‌ت۲،،‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی پودر و مواد ذره ای
جرمن ، رندال ، ۱۹۴۶ - م ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکتیک تهران )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۵‬,‭‌ج۴‌م۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک ذرات بنیادی
مارتین ، برایان رابرت ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۹۳/۲‬,‭‌م۲‌ف۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک ذرات بنیادی
کاتینگهام دبلیو .ان ، ۱۹۳۴ - م ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۹۴/۶‬,‭‌م۴‌ک۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های پدیده شناسی ساختار نوکلئونها
خرمیان ، علی ، ۱۳۴۷- ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۹۳/۲‬,‭‌خ۴‌ج۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک