مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اک‍س‍ی‍د آه‍ن‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍ادی‌
پ‍ی‍ل‌ س‍وخ‍ت‍ی‌
ش‍ی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌
ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ ه‍ا
ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌
ان‍رژی‌
ت‍ای‍ره‍ا
م‍واد چ‍ن‍د س‍ازه‌
ب‍ات‍ری‍ه‍ای‌ ل‍ی‍ت‍ی‍م‍ی‌
ن‍ی‍ت‍ری‍د ک‍رب‍ن‌
ک‍اش‍ی‌
اک‍س‍ی‍د ت‍ن‍گ‍س‍ت‍ن‌edixO netsgnuT( (
ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‍ه‍ا
س‍وخ‍ت‍ه‍ای‌ ف‍س‍ی‍ل‍ی‌
ن‍ان‍و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌
ژئ‍وپ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا
م‍واد چ‍ن‍دس‍ازه‌
 
پدیدآور:
ص‍راف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
ن‍وران‍ی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ن‍اف‍ی‌، ص‍اح‍ب‍ع‍ل‍ی‌
ک‍اظم‌ زاده‌، اص‍غ‍ر
پ‍ارس‍ا، س‍ع‍ی‍د
ع‍ل‍ی‌ زاده‌، م‍ه‍دی‌
رح‍ی‍م‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍ا
ق‍وی‌ پ‍ن‍ج‍ه‌، ف‍ری‍ده‌
پ‍ازوک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍رزب‍ان‌ راد، اح‍س‍ان‌
واع‍ظی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ه‍اش‍م‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍ود
ص‍درن‍ژاد، خ‍طی‍ب‌ الاس‍لام‌
م‍ق‍ص‍ودی‌ پ‍ور، ام‍ی‍ر
ع‍ب‍ادزاده‌، ت‍ورج‌
ک‍ی‍ان‍پ‍ور راد، م‍ن‍ص‍ور
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد و ان‍رژی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد و ان‍رژی‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ان‍رژی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد و ان‍رژی‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ س‍رام‍ی‍ک‍
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد و ان‍رژی‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ س‍رام‍ی‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پارامترهای موثر بر سنتز و تعیین ویژگی های نانو لوله های کربنی با روش ترمومکانیکی
منافی ، صاحبعلی ؛  کرج . پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۷۴،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سنتز نانو میله اکسید تنگستن به روش هیدروترمال
مرزبان راد، احسان ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی . پژوهشکده سرامیک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۵۲،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تولید بیودیزل از باقیمانده روغنهای خوراکی با استفاده از میکروارگانیسم ریزوپوس اریزایی تولیدکننده لیپاز تثبیت شده بر روی فوم پلی یورتان
پازوکی ، محمد ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی . پژوهشکده انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۰۳،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ریزساختار و خواص مکانیکی ZSY-OiN جهت کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد
صرافی ، محمد حسن ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی . پژوهشکده سرامیک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۷۱،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
پوشش دهی الکترولس نیکل نانو الیاف کربنی الکتروریسی شده
کیانپور راد، منصور ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۵۱،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سنتز نانو کامپوزیت فروتیک با استفاده از فروتیتانیم به روش فعال سازی مکانیکی و بررسی خواص آن در مذاب آهنی
رحیمی پور، محمدرضا ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۰۶،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی اثر کند کننده تحول فازی بر خواص اکسید بیسموت پایدار شده در ساختار مکعبی
مقصودی پور، امیر ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۴۶،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طراحی نرم افزار کامپیوتری جهت اندازه گیری حدود اطمینان خطاهای ازمایش در دستگاه SSAM-CG
پارسا، سعید ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۴۷،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بهینه سازی شرایط واولکانش زیستی تایرهای مستعمل
قوی پنجه ، فریده ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۴۴،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تولید نانو لوله های مغناطیسی پایه نیکل به روش الکترولس و بررسی خواص آن
صدرنژاد، خطیب الاسلام ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۶۶،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
کاشت یون نیتروژن بر روی گرافیت و بررسی تشکیل نیترید کربن
کاظم زاده ، اصغر ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۶۴،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
پخت سریع کاشی کف با حرارت دهی در کوره ماکروویو
عبادزاده ، تورج ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۸۱،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طراحی و ایجاد رصد بلادرنگ داده های انرژی های تجدید پذیر استان خراسان
پارسا، سعید ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۶۹،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طراحی و ساخت پره بهینه کامپوزیتی توربین بادی کوچک
هاشمی نژاد، محمود ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۵۳۳،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ساخت کاتدهای اولیوینی )4OP)nM,eF(iL( نانو ساختار برای باتریهای لیتیمی قابل شارژ
صدرنژاد، خطیب الاسلام ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۵۳۴،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سنتز نانو کامپوزیتهای 2BiT-C4B به روش مکانو شیمیایی
عبادزاده ، تورج ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۵۳۵،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مقایسه ی بازده کوانتومی تزریق بار مولکولهای طبیعی به نیمه هادیهای نانو ساختار با گاف انرژی پهن
عبادزاده ، تورج ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۵۳۶،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی خواص سیمانهای ژئوپلیمری
نورانیان ، حسین ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۵۳۷،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
کاربرد ذرات نانو ساختار اکسید آهن جهت فیلترینگ گازهای آلاینده محیط زیست
علی زاده ، مهدی ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۵۳۹،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شبیه سازی تشکیل شیشه فلزات حجمی به روش دینامیک مولکولی
واعظی ، محمدرضا ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۵،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9