مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ان‍و پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ن‍س‍اج‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍وردگ‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍واد چ‍ن‍د س‍ازه‌
ج‍داس‍ازی‌( ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌)
ه‍ی‍دورک‍س‍ی‍د ن‍ی‍ک‍ل‌
ف‍ولاد - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ن‍ان‍وال‍ی‍اف‌
س‍ی‍الات‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
طلا
ن‍ان‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ل‍وم‍ی‍ن‍س‍ان‍س‌
م‍ولای‍ت‌
زی‍رک‍ون‍ی‍ا( زی‍رک‍ون‍ی‍وم‌ دی‌ اک‍س‍ی‍د)
ل‍ی‍زر -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ن‍ان‍و داروه‍ا در ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌(۱۳۸۸ :م‍ش‍ه‍د)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍اره‌ه‍ا(دوازده‍م‍ی‍ن‌: ۱۳۸۸ : ب‍اب‍ل‌)
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌(ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۸۸ : ت‍ه‍ران‌)
ه‍م‍ای‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ ن‍ان‍و(پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌: ۱۳۸۸ : ت‍ه‍ران‌)
س‍م‍ی‍ن‍ار م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍طح‌(ده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۸۸ : اص‍ف‍ه‍ان‌)
زارع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
رف‍ی‍ق‍دوس‍ت‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ان‍و م‍واد و ن‍ان‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌( ۱۳۸۸ :ن‍ج‍ف‌ آب‍اد)
س‍م‍ی‍ن‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ و ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ف‍ن‍اوری‍ه‍ای‌ ن‍ان‍و و زی‍س‍ت‍ی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍س‍اج‍ی‌( ۱۳۸۸ :ت‍ه‍ران‌)
ص‍درن‍ژاد، خ‍طی‍ب‌ الاس‍لام‌
اب‍وطال‍ب‍ی‌، ح‍ام‍د
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ج‍داس‍ازی‌(اول‍ی‍ن‌:۱۳۸۸ : ک‍رم‍ان‌)
ده‍واری‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ال‍رح‍م‍ان‌
گ‍ن‍ج‌ خ‍ان‍ل‍و، ی‍دال‍ل‍ه‌
طال‍ب‍ی‌ ن‍م‍ک‍رودب‍اری‌، طاه‍ره‌
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ اپ‍ت‍ی‍ک‌ و ل‍ی‍زر ای‍ران‌( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌: ۱۳۸۸ : اص‍ف‍ه‍ان‌)
ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌(ی‍ازده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۸۸ : ت‍ک‍رم‍ان‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ل‍ی‌ روز ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌(س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۸۸ : ت‍ه‍ران‌)
ب‍ازرگ‍ان‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ خ‍وردگ‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ م‍ال‍ک‌ اش‍ت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ن‍ج‍ف‌ آب‍اد
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد و ان‍رژی‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ل‍زات‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
س‍ت‍اد وی‍ژه‌ ف‍ن‍اوری‌ ن‍ان‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
مجله فارسی
 
 
مواد نانوکامپوزیتی
شاهرود دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بهینه سازی بیوسنتز نانو ذرات طلا به کمک روش های آماری
دهواری ، خلیل الرحمان ؛  کرج . پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۴۶،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، ۷ و ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ( ۱۳۸۸ :نجف آباد) ؛  نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۹ه‌ /،۷ /، ۱۷۴،T
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ۸ تا ۱۰اردیبهشت ۱۳۸۸ دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل
کنفرانس دینامیک شاره ها(دوازدهمین : ۱۳۸۸ : بابل ) ؛  مشهد , بابل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی , دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل   ، ۱۳۸۷ , ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۹ک‌ /، ۳۵۷،AT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران ( نخستین : ۱۳۸۸ : اصفهان ) ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی مالک اشتر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۹ه‌ /، ۱۶۷۳،AT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو، ۹-۱۱ خرداد۱۳۸۸
همایش دانشجویی فناوری نانو(پنجمین : ۱۳۸۸ : تهران ) ؛  تهران ستاد ویژه فناوری نانو   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۹۲ه‌ /،۷ /، ۱۷۴،T
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
سمینار علمی و تخصصی فناوریهای نانو و زیستی در صنعت نساجی ، اردیبهشت ۱۳۸۸ دانشگاه امیرکبیر
سمینار علمی و تخصصی فناوریهای نانو و زیستی در صنعت نساجی ( ۱۳۸۸ :تهران ) ؛  تهران دانشگاه امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۹س‌ /، ۱۳۰۰،ST
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر عوامل موثر بر خواص پوشش زیرکونیای پایدار شده با ایتریا )ZSY( بر کامپوزیت ZSY-oiN به روش نشست الکتروفورزیس جهت کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد
طالبی نمکرودباری ، طاهره ؛  کرج . پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۴۷،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تولید کامپوزیتهای مولایت زیرکونیا از روش ریخته گری ژل و بررسی خواص مکانیکی آن
رفیقدوست ، محمد مهدی ؛  کرج . پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۴۸،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تولید کامپوزیت نانو الیاف پلیمری به روش الکتروریسی عملکرد آن به عنوان نانو فیلتر
بازرگان ، محمد ؛  کرج . پژوهشگاه مواد و انرژی . پژوهشکده مواد نو ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۴۹،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر پارامترهای موثر در فرآیند رسوب دهی نانو ذرات هیدروکسید نیکل
زارعی ، حسین ؛  کرج . پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۵۰،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و بررسی نانو ساختار ترکیبات لومینسانس ایتریم ذوب شده با یوروپیم و اربیم
گنج خانلو، یدالله ؛  کرج . پژوهشگاه مواد و انرژی . پژوهشکده سرامیک ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۵۱،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
ساخت نانو کامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با نانو الیاف کربنی و بررسی خواص مکانیکی آن
ابوطالبی ، حامد ؛  کرج . پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱۵۲،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تولید نانو کامپوزیت تنگستن - مس
صدرنژاد، خطیب الاسلام ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی . پژوهشکده فلزات پیشرفته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۳۱۸،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ؛ ۲۲ تا ۲۴ مرداد۱۳۸۸ : سالنهای همایش برج میلاد
همایش ملی بیوتکنولوژی (ششمین :۱۳۸۸ : تهران ) ؛  تهران انجمن بیوتکنولوژی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۹ه‍ ،۲ /، ۲۴۸،PT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی ، ۲۹-۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی (اولین :۱۳۸۸ : کرمان ) ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۹ه‍۳۷ج‌ /، ۱۵۶،PT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
همایش تخصصی جایگاه نانو داروها در علوم پزشکی ، ۲۳-۲۵ تیرماه ۱۳۸۸ ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
همایش تخصصی جایگاه نانو داروها در علوم پزشکی (۱۳۸۸ :مشهد) ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۹ه‍۲ن‌ /، ۸۵۷،R
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات یازدهمین کنگره ملی خوردگی ۲۲-۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
کنگره ملی خوردگی (یازدهمین :۱۳۸۸ : تکرمان ) ؛  کرمان انجمن خوردگی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۹ک‌ /، ۴۶۷،AT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات دهمین سمینار ملی مهندسی سطح ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ ، دانشگاه صنعتی اصفهان
سمینار ملی مهندسی سطح (دهمین :۱۳۸۸ : اصفهان ) ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۴م‌ /، ۷۵۱،HT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ، خرداد۱۳۸۸ ، دانشگاه تهران ، پژوهشکده انرژی و محیط زیست
کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست (سومین :۱۳۸۸ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده محیط زیست   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۹ک‌ /، ۵،DT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9