مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رادی‍و ای‍زوت‍وپ‍ه‍ا در آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
ک‍اش‍ی‌ و ک‍اش‍ی‍ک‍اری‌ --ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
ت‍وس‍ع‌-ه‌ پ‍ای‌-دار -- م‌-ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ازی‌
م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
آب‍ک‍اری‌ ب‍ا س‍رام‍ی‍ک‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اک‍س‍پ‍ل‍ورر م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍ه‍اج‍رت‌ ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ -- ای‍ران‌
س‍ر ع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ای‍ران‌ -چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
ای‍ران‌ -- آم‍ار پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍رق‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ -- ن‍ص‍ب‌
آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
ک‍رج‌--ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍اده‌ -- خ‍واص‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
س‍رام‍ی‍ک‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌
 
پدیدآور:
ث‍ان‍ی‌،ب‍ه‍زاد
گ‍ل‍ن‌، ج‍روم‌ ک‍ل‍ی‍ت‍ن‌
م‍ه‍راب‍ی‌،م‍س‍ع‍ود
وق‍وف‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ج‍اع‌ ال‍س‍ادات‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ل‍ی‍ن‍س‍ل‍ی‌ ،ت‍رور
اح‍م‍دی‌پ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍ن‍گ‍ره‌ س‍رام‍ی‍ک‌ ای‍ران‌( چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ :م‍ش‍ه‍د:۱۳۸۱)
ک‍اک‍اچ‌، ص‍دی‍ق‌
رح‍ی‍م‍ی‌پ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍ا
ف‍ت‍ح‍ی‌ ن‍ژاد، زه‍ره‌
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ (ن‍وی‍ن‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ورام‍ی‍ن‌،پ‍ی‍ش‍وا
س‍رخ‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
خ‍ض‍را
ام‍ی‍د دان‍ش‌
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ت‍ب‍ل‍ور
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ پ‍ر طاووس‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ل‍ع‍اب‌ م‍ش‍ه‍د، اردش‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
زه‍د
ان‍ج‍م‍ن‌ آم‍ار ای‍ران‌
ن‍اق‍وس‌
س‍اف‍و ه‍اش‍م‍ی‌ زن‍وز
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ دائ‍م‍ی‌ ک‍رج‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرار مغزها: بررسی مهاجرت نخبگان از زوایای گوناگون
وقوفی ، حسن ؛  تهران زهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/،۸‬,‭آ۱،و۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سر عنوانهای موضوعی فارسی
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭‌ی۸‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی گام به گام [ Internet Explorer 6 Step by Step اینترنت اکسپلور ۶ استیپ بای استپ ]
یعسوبی ، حسین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۸۳/،۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۷،‌ی۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنگره سرامیک ایران (: شرکت لعاب مشهد، انجمن سرامیک ایران اردیبهشت ۱۳۸۱ مشهد)
کنگره سرامیک ایران ( چهارمین :مشهد:۱۳۸۱) ؛  مشهد موسسه تحقیقاتی پر طاووس وابسته به لعاب مشهد، اردشیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌ک۹،،،‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات الکتریکی مقدماتی
لینسلی ،ترور ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۲‬,‭‌ل۹،‌ت۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی کرج از سده هفتم قمری
فتحی نژاد، زهره ؛  کرج دبیرخانه دائمی کرج شناسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۸‬,‭‌ک۴،،‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی پزشکی ایران ۵ و ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱
تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲آ/۸۵۶‬,‭R‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین همایش محموعه های فازی و کاربردهای آن ۲۹-۳۰ خرداد۱۳۸۱
سیستان و بلوچستان انجمن آمار ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ه۸،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیمای سلامت : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی
تهران تبلور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی رنگدانه های معدنی و پوشش های سرامیکی ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه ۱۳۸۱
تهران سرخ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۶/،۶۹۵‬,‭‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت آینده - ۱۹۹۹: چالش های پیش رو در پایان هزاره
گلن ، جروم کلیتن ؛  تهران خضرا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۸‬,‭‌گ۸،و۶۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیوتکنولوژی صنعتی
شجاع الساداتی ، عباس ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ، دفتر نشر آثار علمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲/،۲۴۸‬,‭‌ش۳،‌ب۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد شیمیایی و ایزوتوپی هیدرولوژی آبهای زیرزمینی
احمدی پور، محمدرضا ؛  تهران فکر خلاق (نوین )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۲/،۶۵۶‬,‭ر۲،‌ف‍لا۲۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گزارش برنامه ملی تحقیقات کشور( ۱۳۸۱)
تهران شورای پژوهشهای علمی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول اعتبارات پژوهشی در کشور۱۳۴۷-۱۳۸۰
مهرابی ،مسعود ؛  تهران مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭‌م۹‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خلاصه مقالات علمی همایش راهکارهای پایدار در ایران ، ۱۲ اسفند۱۳۸۱
ثانی ،بهزاد ؛  ورامین دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ،پیشوا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶/،۷۵‬,‭‌ت۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبادله کن های گرما( مدلهای حرارتی )انتخاب ، تعیین مقادیر نامی عملکرد، و طراحی گرمایی
کاکاچ ، صدیق ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌ک۲،‌م۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با خواص فیزیکی مواد
رحیمی پور، محمدرضا ؛  تهران شرکت تحقیقات صنعتی شیمی پژوهشیار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳/،۱۷۳‬,‭ر۳آ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خلاصه پایان نامه های رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
تهران امید دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۵۱۱‬,‭آ۱،،‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند تولید کاشی و سرامیک )imcaS(
اصفهان سافو هاشمی زنوز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9