مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ی‌
ن‍ی‍م‍ه‌ه‍ادی‍ه‍ا
م‍ت‍ال‍ورژی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
ارت‍ب‍اط غ‍ی‍ر ک‍لام‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
خ‍لاء -- ک‍ارب‍رده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ب‍ت‍ون‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ - ف‍ارس‍ی‌
م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
گ‍رم‍ای‍ش‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ - ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ - گ‍زارش‍ه‍ا - ج‍ه‍ان‌
س‍وخ‍ت‍ه‍ای‌ ات‍م‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
ن‍ج‍وم‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا - اس‍لام‌
س‍رام‍ی‍ک‌ - دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ - ای‍ران‌ - ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌-- ام‌.اس‌.داس‌--راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
زی‍ل‍ی‍ک‌، م‍ی‍ش‍ل‌
روزن‍ب‍رگ‌، ه‍رول‍د م‍اک‍س‌
طاه‍ری‌ ع‍راق‍ی‌، اح‍م‍د
ت‍ج‍ل‍ی‍ل‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ن‍ی‍رن‍ب‍رگ‌، ج‍رارد
لاژون‍ن‌، ل‍وری‌
ک‍ارپ‍ن‍ت‍ر، ال‌.ج‍ی‌
ک‍ری‍دل‌
پ‍ی‍رت‌، راب‍رت‌
اب‍راه‍ی‍م‌ م‍س‍ع‍ود
ب‍روم‍ب‍و،ج‍ی‍م‍ز
خ‍زان‍ه‌، رض‍ا
اب‍ه‍ری‌، ک‍اظم‌
ج‍وادی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ف‍ر، ج‍م‍ش‍ی‍د
وی‍ن‍گ‍ارد، دب‍ل‍ی‍و .س‍ی‌
رن‍ج‍ب‍ر، داود
ی‍ون‍س‍ک‍و
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارت‌ ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌
م‍ب‍ن‍ا
ان‍ت‍ش‍ار
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ف‍ت‍ح‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ه‍م‍ش‍ه‍ری‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
آذرخ‍ش‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد
روزنبرگ ، هرولد ماکس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭ر۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژگان مهندسی مکانیک : انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
ابهری ، کاظم ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بازار جهانی سنگهای تزئینی و سهم صادراتی ایران
فهیمی فر، جمشید ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۹۵۴‬,‭‌ف‍لا۹،،‌ف۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سوخت هسته ای : با تکیه بر استفاده از آن در راکتورهای آب تحت فشار
خزانه ، رضا ؛  تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹۳۶۰‬,‭‌خ۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
از مبادله الکترونیکی اطلاعات (EDI( تا تجارت الکترونیکی
تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۳۳/،۵۵۴۸‬,‭‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معانی و بیان : برای رشته ادبیات فارسی در دوره کارشناسی
تجلیل ، جلیل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۵۶‬,‭‌ت۴،‌م۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گرمایش و تهویه مطبوع
برومبو،جیمز ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۲۲۷‬,‭‌ب۴،‌گ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف سرامیک
ابراهیم مسعود ؛  شیراز انتشارت نوید شیراز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۷۸۸‬,‭‌م۵د۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نیمه هادی
پیرت ، رابرت ؛  تهران موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۵/،۷۸۷۱‬,‭‌پ۹‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزارش علمی جهان
یونسکو ؛  تهران انتشارات همشهری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۶۳‬,‭‌ی۹،،،د۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بتن
تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه اسپکتروشیمیایی بوسیله جذب و نشر اتمی
لاژونن ، لوری ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۶‬,‭‌ف‍لا۲،،‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر انجماد فلزات
وینگارد، دبلیو .سی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭و۹،‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رده BP : اسلام ( علوم دینی اسلام در نظام رده بندی کتابخانه کنگره )
طاهری عراقی ، احمد ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹۳۵،،ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نجوم و اختر فیزیک مقدماتی
زیلیک ، میشل ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۴۵‬,‭ز۹‌ن۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چگونه افکار یکدیگر را بخوانیم : خواندن سریع افکار دیگران در ۸ درس
نیرنبرگ ، جرارد ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۱۴۶‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل فیزیک هالیدی - رزنیک
جوادی جهانی ، حمید ؛  تهران مبنا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲/،۲۱‬,‭‌ه۲،‌ف۸۷۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص طیفی و شیمیایی ترکیبات آلی
کریدل ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴/،۲۷۱‬,‭‌ک۴۶،‌ت۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی خلاء و کاربردهای آن
کارپنتر، ال .جی ؛  اراک فتح دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۴۰‬,‭‌ک۲‌ت۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش سیستم عامل 02MS-Dos 6. و نرم افزارهای 00Norton Commander 5. و Dos Navigator ویژه دانشگاهها، مدارس ، موسسات دولتی و خصوصی از فراگیری تا تدریس
رنجبر، داود ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/،۷۶‬,‭‌س۹۴،ر۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8