مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ پ‍ودر
ک‍وره‌ ه‍ا
ج‍ی‌ .دب‍ل‍ی‍و .ب‍ی‍س‍ی‍ک‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ج‍رم‍ی‌
س‍رام‍ی‍ک‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌
ک‍وره‌ه‍ا
ف‍اض‍لاب‍روه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ری‍اض‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌--ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌( ع‍ل‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍ی‍ک‍روس‍اخ‍ت‌
ک‍وان‍ت‍وم‌
ت‍ول‍ی‍د-ف‍رآی‍ن‍ده‍ا
 
پدیدآور:
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
م‍ک‍لاس‍ک‍ی‌، ادوارد
ب‍ارت‍ی‌ ، ت‍وم‍اس‌
دگ‍ارم‍و، ارن‍س‍ت‌ پ‍ل‌
ه‍ی‍وی‍ی‌ ، ج‍ی‍م‍ز
س‍ی‌ی‍رز، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ وی‍س‍ت‍ون‌
ری‌ وای‍ل‍ی‌، ک‍لارن‍س‌
گ‍اس‍ی‍ورووی‍چ‌، اس‍ت‍ف‍ان‌
ک‍ی‍وت‍ان‍ی‌، ک‍ی‌ م‍ی‍و
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ت‍ی‍ش‍ر ، م‍ای‍ک‍ل‌
ه‍م‍ف‍ری‍ز، ت‍ی‌.ج‍ی‍م‍ز
طوب‍ی‌، ح‍س‍ن‌
داوس‍ون‌، گ‍وردون‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌، پ‍روی‍ز
اوروی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ک‍رون‌، راب‍رت‌
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ س‍رام‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ری‍ب‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رک‍زن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارت‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی : اصول ساختار و واکنش پذیری
هیویی ، جیمز ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ه۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی پودر
داوسون ، گوردون ؛  تهران مرکزنشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۵‬,‭د۲‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با دانش کامپیوتر
بارتی ، توماس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶/،۷۶‬,‭‌ب۲آ۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سیستم عامل نگارش ۵
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/،۷۶‬,‭‌س۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی سیستم برای کامپیوترهای شخصی )CP(
تیشر ، مایکل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۶/،۷۶‬,‭‌ت۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کوره های سرامیک
کیوتانی ، کی میو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۴۲‬,‭‌س۴‌ک۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی پیشرفته Op - Amp: ه --ا در کارب -رد صن -عت -ی ، موت -وره -ای AC ,DC پل -ه ای و ب --دون جاروبک
همفریز، تی .جیمز ؛  تهران انتشارت جعفری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ه۲،،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
ری وایلی ، کلارنس ؛  تهران موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭ر۹،،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک کوانتومی
گاسیوروویچ ، استفان ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تریبت معلم   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۲/،۱۷۴‬,‭‌گ۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طراحی کوره های صنعتی
طوبی ، حسن ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۴۱‬,‭ط۹‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ساختار جمله در زبان انگلیسی : راهنمای استراکچر فایل استفاده دانشجویان و مشتاقان فراگیری زبان انگلیسی
کرون ، رابرت ؛  تهران انتشارات اردیبهشت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‌ک۴،،‌س۱۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مواد و فرآیندهای تولید
دگارمو، ارنست پل ؛  مشهد دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭د۹‌م۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی مدارهای منطقی
مکلاسکی ، ادوارد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۴۸،،،‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده ازcisaB -wG
اورویس ، ویلیام ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۳/،۷۶‬,‭‌ف‍لا ۸‌ج۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فاضلاب شهری
منزوی ، محمدتقی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۶۴۵‬,‭‌م۸‌ف۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کوره های سرامیک
کیوتانی ، کی میو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۴۲‬,‭‌س۴‌ک۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک دانشگاهی
سی یرز، فرانسیس ویستون ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲/،۲۱‬,‭‌س۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین کنگره سرامیک ایران ، اردیبهشت ۱۳۷۲( دانشگاه علم و صنعت ایران ، انجمن سرامیک ایران )
تهران انجمن سرامیک ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر طیف سنجی جرمی
سلیمانی دینانی ، پرویز ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۶‬,‭ط۹۲،،،‌س۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6