مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌-واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ج‍ری‍ان‌ س‍ن‍ج‍ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ن‍ی‍م‍رس‍ان‍اه‍ا
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ف‍ی‍زی‍ک‌- آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌-دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
گ‍رم‍ا-ان‍ت‍ق‍ال‌
پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍دی‍ری‍ت‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ون‍ت‍ز ه‍رول‍د
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
زم‍ان‍ی‍ان‌، رح‍ی‍م‌
اوس‍ب‍رون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ب‍ی‍وک‍ی‌، ف‍ردری‍ک‌
ه‍ش‍ت‌، ی‍وج‍ی‍ن‌
پ‍روب‍راژن‍س‍ک‍ی‌، وی‍ک‍ت‍ور
اوزی‍ش‍ی‍ک‌، ن‍ج‍ات‍ی‌
م‍ن‍ص‍وری‌، ذب‍ی‍ح‌ ا...
ی‍ان‍گ‌، ادوارد
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د
راب‍رت‍س‌ ، گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌
اس‍ک‍وای‍زر
ح‍س‍ی‍ن‌، ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دادل‍ی‌
اس‍م‍ی‍ت‌
آگ‍ات‍ا، ک‍ات‍س‍وه‍ی‍ک‍و
ام‍ی‍ن‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د
درای‍ور، وال‍ت‍ر
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ت‍ه‍ران‌
ارک‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ق‍ره‌س‍ازی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍رام‍ی‍ک‌، ه‍س‍ت‍ه‌ خ‍ودک‍ف‍ای‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی تجربی نوین
رابرتس ، گیلبرت ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طیف بینی در شیمی آلی
ویلیامز، دادلی ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭و۹،،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نور شناخت
هشت ، یوجین ؛  تهران مرکزنشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲/،۳۵۷‬,‭‌ه۵‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک عملی
اسکوایزر ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۳‬,‭‌ف‍لا۵،،‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژگان فیزیک : انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
امینی ،محمد ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۸و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک برای رشته های فنی
بیوکی ، فردریک ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۳‬,‭‌ب۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲/،۲۱‬,‭‌ه۲‌ف۸۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
واژگان مهندسی معدن :انگلیسی -فارسی
تهران مرکز نشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۹‬,‭‌م۴و۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کنترل
آگاتا، کاتسوهیکو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ف‍لا۷،،‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و تکنولوژی پلاستیکها
درایور، والتر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۱۲۰‬,‭د۴‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به ترمودینامیک مهندسی شیمی
اسمیت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۵د۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی قطعات نیمرسانا
یانگ ، ادوارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۵/،۷۸۷۱‬,‭‌ی۲‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انتقال گرما( حرارت )
اوزیشیک ، نجاتی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی ، تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش
سمیعی ، احمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌س۸،آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت
کونتز هرولد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خوردگی و روشهای کنترل آن
زمانیان ، رحیم ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭ز۸‌خ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم مواد( ساختار، خواص و مهندسی مواد)
حسین ، تویسرکانی ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳/۶‬,‭‌ت۸‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین جاوید
منصوری ، ذبیح ا... ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭،‌م۸‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هواکش های صنعتی و کاربرد آنها
اوسبرون ، ویلیام ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۶۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ه۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری جریان سیالات
پروبراژنسکی ، ویکتور ؛  تهران شرکت مقره سازی ایران ، مرکز آموزش و تحقیقات سرامیک ، هسته خودکفایی چینی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۳۵‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6