مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ف‍ارس‍ی‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ گ‍ذاری‌( ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌)
اس‍پ‍ری‌ درای‍ن‍ی‍گ‌
ف‍ل‍زک‍اری‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌--م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و
ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌--ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
رن‍گ‌ ، رن‍گ‍رزی‌
م‍واد ن‍س‍وز
م‍ع‍دن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌
رادی‍و ش‍ی‍م‍ی‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌
ت‍ب‍ن‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آب‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ج‍وش‍ک‍اری‌
طی‍ف‌ ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ش‍دی‍د م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ت‍ن‌( ت‍ه‍ران‌:۱۳۶۹)
پ‍ل‍وخ‍ی‍ن‌، ت‍پ‍رای‍وان‍وی‍چ‌
ک‍م‍پ‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
اس‍ک‍وگ‌ ، داگ‍لاس‌
پ‍رورش‌، رئ‍وف‌
م‍ف‍ی‍دی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ک‍ش‍ت‌ ب‍د، پ‍روی‍ز
ن‍ج‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍راب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
پ‍ن‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، رال‍ف‌
ف‍ری‍دل‍ن‍در، گ‍ره‍ات‌
رس‍ت‍م‌ خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ت‍وح‍ی‍دی‌ ن‍اص‍ر
اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌
اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
ک‍ورد، ل‌.م‌
اب‍راه‍ات‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ق‍ره‌ س‍ازی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍رام‍ی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍س‍ل‌ دان‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ران‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ق‍ره‌س‍ازی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍رام‍ی‍ک‌، ه‍س‍ت‍ه‌ خ‍ودک‍ف‍ای‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی تجزیه
اسکوگ ، داگلاس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رزونانس مغناطیسی هسته در شیمی
کمپ ، ویلیام ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۶‬,‭‌ه۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژگان شیمی و مهندسی شیمی : انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
پورجوادی ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول تجزیه دستگاهی
اسکوگ ، داگلاس ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی بتن ۶۹: سازمان برنامه و بودجه ، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ، دانشگاه تهران ،دانشکده فنی ۱۷-۱۹اردیبهشت ۱۳۶۹
کنفرانس بین المللی بتن ( تهران :۱۳۶۹) ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱‬,‭‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرایندهای فلزکاری
پلوخین ، تپرایوانویچ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۰۵‬,‭‌پ۸‌ف۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رنگینه ها و واسطه های انها
ابراهات ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۹۱۰‬,‭آ۲،،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به آذربایجان غربی
افشار سیستانی ، ایرج ؛  تهران موسسه انتشاراتی و آموزش نسل دانش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۰۱‬,‭ذ۶۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی متالورژی
توحیدی ناصر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌ت۸‌ت۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک مدرن
کشت بد، پرویز ؛  تهران انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵/،۰۲،۲۱‬,‭‌ک۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اسپری درایر
رستم خانی ، محمد ؛  شرکت مقره سازی ایران ، مرکز آموزش و تحقیقات سرامیک   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳۶۳‬,‭ر۵آ۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کانی شناسی نوری
سرابی ، فریدون ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۶۹‬,‭‌ن۹‌س۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دیرگدازها: انواع - خواص - کاربرد
تهران جهاد دانشگاهی ، دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۵/،۶۷۷‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات شیمی فیزیک
مفیدی ، جمشید ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۶‬,‭‌م۷،،‌ت۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول تکنولوژی جوشکاری
کورد، ل .م ؛  مازندران دانشگاه مازندران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌گ۹،،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ابزارهای ساده ساخت محصولات سرامیک
سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد ؛  شرکت مقره سازی ایران ، مرکز آموزش و تحقیقات سرامیک ، هسته خودکفایی صنعت چینی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵/،۸۰۹‬,‭‌س۲،‌ب۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شیمی هسته ای و رادیو شیمی
فریدلندر، گرهات ؛  تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۶۰۱‬,‭‌ف۴‌ش۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک کاربردی
نجمایی ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۳،-‌ه۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی و روشهای کامپیوتری
پنینگتون ، رالف ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌پ۹،آ۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه گذاری در ریخته گری قطعات فولادی
پرورش ، رئوف ؛  تهران جامعه ریخته گران ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۰‬,‭‌پ۴،‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4