مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ ف‍رد، ف‍ره‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رم‍ی‍س‍ت‍وره‍اsrotsimreT --
ب‍اطری‍ه‍ا
س‍ول‍ف‍ی‍د س‍رب‌edihpluS daeL --
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
م‍واد ن‍س‍وز
س‍رام‍ی‍ک‌
ن‍ی‍ت‍ری‍د س‍ی‍ل‍س‍ی‍م‌
ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا -- س‍رام‍ی‍ک‌
ن‍ی‍ت‍ری‍د س‍ی‍ل‍ی‍س‍ی‍م‌
 
پدیدآور:
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ ف‍رد، ف‍ره‍اد، ۱۳۳۱-
ام‍ی‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
ه‍اش‍م‍ی‌، ت‍ورج‌
ی‍زدان‍ی‌ راد، رح‍ی‍م‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ ف‍رد، ف‍ره‍اد
ک‍ن‍گ‍ره‌ س‍رام‍ی‍ک‌ ای‍ران‌( ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۸۶ : ک‍رج‌)
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ س‍رام‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد و ان‍رژی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای شناسائی و آنالیز مواد
گلستانی فرد، فرهاد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تهیه و مطالعه خواص ترکیب نیترید سیلسیم
تهران ۱۳۶۵
شماره راهنما: ۱۳۶۵، ۳۵۲،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ساخت مقاومت حرارتی به شکل دیسک
گلستانی فرد، فرهاد ؛  تهران ۱۳۶۳
شماره راهنما: ۱۳۶۳، ۲۹۱،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تهیه لایه های نازک SbP برای کاربرد مادون قرمز
گلستانی فرد، فرهاد ؛  تهران ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۱۳۶۹، ۴۵۵،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ساخت بدنه های کوردیریتی
یزدانی راد، رحیم ؛  تهران ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۱۳۶۹، ۲۲،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اثر افزودنی بر سینترینگ و ریزساختار دیرگدازهای منیزیتی ( گزارش پروژه طرح ملی )
امین ابراهیم آبادی ، محمد حسن ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ،
شماره راهنما: ۱۳۷۰، ۱۲۸،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مروری بر روشهای تولید نیترید سیلیسیم
گلستانی فرد، فرهاد ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ،
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۳۵۶،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
روش های تهیه پودر نیترید سیلیسیم
گلستانی فرد، فرهاد ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۱۳۶۶، ۳۵۱،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تهیه بدنه های نیترید سیلیسیم و خواص آنها
گلستانی فرد، فرهاد ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۱۳۶۶، ۳۳۱،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه و ساخت باطریهای سرامیکی بر مبنای 4OnS2dC
هاشمی ، تورج ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ۱۳۶۵، ۲۲۱،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات ششمین کنگره سرامیک ایران :۲۶-۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ پژوهشگاه مواد و انرژی
کنگره سرامیک ( ششمین :کرج :۱۳۸۶) ؛  تهران انجمن سرامیک ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌چ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین کنگره سرامیک ایران :۲۵-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ پژوهشگاه مواد و انرژی
کنگره سرامیک ایران ( ششمین :۱۳۸۶ : کرج ) ؛  تهران انجمن سرامیک ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶،۳م‌ /، ۸۰۷،PT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش های شناسایی و آنالیز مواد
گلستانی فرد، فرهاد، ۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش های شناسایی و آنالیز مواد
گلستانی فرد، فرهاد، ۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش های شناسایی و آنالیز مواد
گلستانی فرد، فرهاد، ۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش های شناسایی و آنالیز مواد
گلستانی فرد، فرهاد، ۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک