مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ف‍ارس‍ی‌
پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ -ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
م‍س‌ -ذوب‌ و اس‍ت‍خ‍راج‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ک‍وره‌ه‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌( ع‍ل‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
اح‍ت‍راق‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ - طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
ون‌ ول‍ک‌ ،لارن‍س‌
ب‍ارت‍ی‌ ، ت‍وم‍اس‌
ک‍ول‍س‍ون‌، ج‍ان‌ م‍ت‍ک‍اف‌
ش‍ی‍گ‍ل‍ی‌، ج‍وزف‌ ادوارد
آرف‍ک‍ن‌، ج‍ورج‌ ب‍راون‌
ب‍ی‍س‍واس‌، ان‍ی‍ل‌ ک‍وم‍ار
ک‍روس‌
ک‍ی‍وت‍ان‍ی‌، ک‍ی‌ م‍ی‍و
پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌
آی‍زن‍ش‍ت‍ات‌ ، م‍ال‍وی‍ن‌
آی‍زب‍رگ‌، راب‍رت‌
ت‍ی‍ش‍ر ، م‍ای‍ک‍ل‌
اس‍م‍ی‍ت‌
آگ‍ات‍ا، ک‍ات‍س‍وه‍ی‍ک‍و
اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌
دی‍ت‍ر، ج‍ورج‌ ال‍ورد
درای‍ور، وال‍ت‍ر
ب‍ارن‍ارد
م‍وری‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
موریسون ، رابرت تورنتون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۷۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شعله و احتراق
بارنارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۶‬,‭‌ب۲‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی تجزیه
اسکوگ ، داگلاس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژگان شیمی و مهندسی شیمی : انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
پورجوادی ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲/،۲۱‬,‭‌ه۲‌ف۸۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک کوانتومی : اتمها،مولکولها، جامدات ، هسته ها و ذرات بنیادی
آیزبرگ ، رابرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۰‬,‭آ۹،،‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فنون استخراج مس
بیسواس ، انیل کومار ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۸۰‬,‭‌ب۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضی در فیزیک
آرفکن ، جورج براون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲/،۳۷‬,‭آ۳۸ر۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با دانش کامپیوتر
بارتی ، توماس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶/،۷۶‬,‭‌ب۲آ۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی سیستم برای کامپیوترهای شخصی )CP(
تیشر ، مایکل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۶/،۷۶‬,‭‌ت۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با خواص مکانیکی مواد
آیزنشتات ، مالوین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭آ۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی و علم مواد
ون ولک ،لارنس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭و۳۵۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی مکانیکی
دیتر، جورج الورد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭د۹‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کنترل
آگاتا، کاتسوهیکو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ف‍لا۷،،‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اجزاء در مهندسی مکانیک
شیگلی ، جوزف ادوارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ش۹ط۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و تکنولوژی پلاستیکها
درایور، والتر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۱۲۰‬,‭د۴‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کوره های سرامیک
کیوتانی ، کی میو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۴۲‬,‭‌س۴‌ک۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به ترمودینامیک مهندسی شیمی
اسمیت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۵د۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی شیمی
کولسون ، جان متکاف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ک۹‌م۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تجزیه شیمیایی پلاستیکها
کروس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۱۴۰‬,‭‌ک۴،،آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9