مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -- ت‍رک‍ی‍ب‌
م‍اک‍روم‍ل‍ک‍ول‍ه‍ا
ک‍رب‍ن‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌-دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ات‍ال‍ی‍زوره‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ آل‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پدیدآور:
ظه‍وری‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
س‍اک‍س‌
م‍ی‍رح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
راب‍رت‍س‌ ، گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌
وای‍زرم‍ل‌، ک‍لاوس‌
ش‍ی‍خ‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ت‍رن‍ی‌،ان‍درو
ن‍ص‍ی‍راح‍م‍دی‌، اح‍م‍د، ۱۳۲۶-
س‍وآن‌، ج‍ان‌ م‍ل‍وی‍ن‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دادل‍ی‌
ش‍وت‍ل‍ی‍ک‌
آل‍ی‍ن‍ج‍ر، ن‌.ل‌
س‍ان‌، ۱۹۲۲-
ف‍روغ‍ی‌ ف‍ر، ن‍اص‍ر
م‍وری‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ک‍رج‌)
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ اراک‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ رن‍گ‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، ن‍ش‍ر س‍م‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‍ار
[دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
موریسون ، رابرت تورنتون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۷۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی تجربی نوین
رابرتس ، گیلبرت ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی معاصر
ترنی ،اندرو ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌ت۴‌ش۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طیف بینی در شیمی آلی
ویلیامز، دادلی ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭و۹،،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
آلینجر، ن .ل ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭آ۹‌ش۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی آزمایشگاهی ( ارگانیکم )
شوتلیک ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ش۸۸‌ش۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طیف سنجی در شیمی آلی
ویلیامز، دادلی ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭ط۹،و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی عملی
شیخ ، ابوالحسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۷‬,‭‌ش۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول مکانیسم در شیمی آلی
ساکس ؛  اراک دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۷۶‬,‭‌س۲،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول شیمی آلی ۲
فروغی فر، ناصر ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌ف۴،،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه چکیده مقالات هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران ۲۱ ، ۲۲ شهریور ماه ۱۳۷۸
تهران دانشگاه تهران ، نشر سمر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌ک۹،،،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات پنجمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران ۲۹-۲۷ مردادماه ۱۳۷۵
تهران دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات هشتمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران ۲۹-۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۹
[کاشان ] [دانشگاه کاشان ]   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات سومین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران ۲۷-۲۵ مردادماه ۱۳۷۳
اراک دانشگاه تربیت معلم اراک   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی نوین به کربن به عنوان یک نانو ماده
میرحبیبی ، علیرضا ؛  تهران پژوهشکده صنایع رنگ ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۸۱‬,‭‌م۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی صنعتی :مواد اولیه و حد واسطهای مهم
وایزرمل ، کلاوس ؛  تهران شرکت ملی صنایع پتروشیمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۷‬,‭و۲‌ش۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه نیمه صنعتی کاتالیستهای خیلی فعال هتروژن ، زیگلر - ناتا برای پلیمریزاسیون a- الفینها( گزارش نهایی )
ظهوری ، غلامحسین ؛  تهران پژوهشگاه پلیمر ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۷۷،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک درشت مولکولها
سان ، ۱۹۲۲- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱/۸‬,‭‌س۲‌ش۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نقش ترکیب های آلی -فلزی در سنتز مواد آلی
سوآن ، جان ملوین ؛  کرج دانشگاه آزاد اسلامی (کرج )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۲‬,‭‌س۹‌ن۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
نصیراحمدی ، احمد، ۱۳۲۶- ؛  تهران شرکت تحقیقات صنعتی شیمی پژوهشیار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱/۲‬,‭‌ن۶‌ش۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3