مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ب‍رق‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ات‍وم‍ب‍ی‍ل‍ه‍ا--ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
چ‍رخ‌ دن‍ده‌
ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
رادار
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ -- ای‍ران‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍واد ن‍س‍وز
ب‍رق‌--ان‍ت‍ق‍ال‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌
آب‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وره‍ا
 
پدیدآور:
رض‍وی‌ زاده‌، ح‍ک‍م‍ت‌
اوس‍ب‍رون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌
ن‍ب‍وی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د
ای‍رج‍ی‌، ه‍رم‍ز
س‍ل‍س‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌
گ‍راب‍وس‍ک‍ی‌
ن‍ج‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ص‍ادق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ح‍ج‍ازی‌، ج‍لال‌
ه‍وان‍س‍ی‍ان‌، ش‍اه‍ن‌
س‍ک‍ل‍ی‌، ج‍ول‍ی‍ان‌
ف‍لاح‍ی‌ م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ج‍م‍ال‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍رخ‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ک‍وث‍رن‍ش‍ان‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
روت‍ش‍ک‍ا، ج‍رال‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ک‍ث‍ی‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
چرخ دنده ها
صادقی ، ابراهیم ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۸۴‬,‭‌ص۲‌چ۳۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انتقال انرژی الکتریکی
ایرجی ، هرمز ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ف‍لا۱۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مواد دیرگداز
روتشکا، جرالد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸/۲۶‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک صنعتی
فرخ نیا، محمدحسن ؛  تهران انتشارات و تکثیر دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌ت۴‌ف۴‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم مهندسی
فلاحی مقیمی ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹‬,‭‌ف۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با معماری اسلامی ایران : ساختمانهای درون شهری و برون شهری
پیرنیا، محمدکریم ؛  تهران مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌پ۹،۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الکتریسیته صنعتی : جریان متناوب و ماشینهای الکتریکی
جمشیدی ، بهمن ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۶۵‬,‭‌ج۸،،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد ترانزیستورها و حل المسائل آنها
گرابوسکی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹/،۷۸۷۱‬,‭‌گ۴‌ک۲‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آشکارسازی رادار و سیستم های ردگیری
هوانسیان ، شاهن ؛  تهرا ن دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۷۵‬,‭‌ه۹،،آ۴‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی :گسترش ، کانال سازی
جمالی ، حسین ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ج۸،ر۵۳۵‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه های الکتریکی خودروها
نبوی ، سیدمحمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۲۷۲‬,‭‌ن۲،د۵‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هواکش های صنعتی و کاربرد آنها
اوسبرون ، ویلیام ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۶۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ه۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مواد :مقاومت مصالح
تیموشنکو، استیون ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ت۹،‌م۷۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پدیده انتقال حرارت در متالورژی
سکلی ، جولیان ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۶۵‬,‭‌س۸‌پ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی مس
رضوی زاده ، حکمت ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۶۵‬,‭‌م۲،ر۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول ریخته گری :متالورژی - تکنولوژی
حجازی ، جلال ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۶‬,‭‌ح۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مواد مهندسی :مواد غیر فلزی
سلسانی ، بهرام ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹۵/،۴۱۸‬,‭‌س۸،‌م۸‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی
کوثرنشان ، محمدتقی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۳۱‬,‭‌ک۹‌ش۹‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انجماد و اصول متالورژیکی ریخته گری
حجازی ، جلال ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۶‬,‭‌ح۳،‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک کاربردی
نجمایی ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۳،-‌ه۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7