مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ان‍ص‍اف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- ک‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ری‍س‌، دان‍ی‍ل‌، ۱۹۴۸ - م‌
ان‍ص‍اف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
 
ناشر:
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه مهندسی
انصافی ، علی اصغر ؛  اصفهان مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۷۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه کمی
هریس ، دانیل ، ۱۹۴۸ - م ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۸-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱/۲‬,‭‍ه۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک