مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اراک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ -- واک‍ن‍ش‍ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ روی‍ه‌ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
خ‍لاء -- ک‍ارب‍رده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ب‍ت‍ن‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
ش‍ی‍م‍ی‌--ت‍ج‍زی‍ه‌--ک‍ی‍ف‍ی‌
م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ان‍رژی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌--دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ه‍ای‌ ن‍وری‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ آل‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ب‍اطری‌ه‍ای‌ ل‍ی‍ت‍ی‍وم‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ک‍ان‍گ‌، ج‍ی‌
اس‍م‍ارچ‌. اس‌ - گ‍ل‍ی‍ری‍ت‌
ص‍لاب‍ت‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍ارپ‍ن‍ت‍ر، ال‌.ج‍ی‌
س‍اک‍س‌
ح‍س‍ون‌، ن‍دی‍م‌
چ‍اق‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۶-
ج‍ی‍م‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ف‍دائ‍ی‌ ای‍ام‌، اک‍ب‍ر
گ‍س‍وی‍ک‌، ش‍ل‌ ی‌
ف‍روغ‍ی‌ ف‍ر، ن‍اص‍ر
ت‍ق‍وای‍ی‌پ‍ور، اح‍م‍د
چ‍زان‍ی‌ش‍راه‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۲-
ع‍م‍ر، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍لای‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
ف‍ت‍ح‌ دان‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اراک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ اراک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ( ف‍راه‍ان‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ۳/۱ اراک‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
س‍ی‍اره‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌(اراک‌)، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه نمونه های حقیقی به انضمام روش تهیه محلول ها
تقوایی پور، احمد ؛  اراک انتشارات ۳/۱ اراک ، دانشگاه اراک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵‬,‭‌ت۳،،‌ت۶۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مکانیسم در شیمی آلی
ساکس ؛  اراک دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۷۶‬,‭‌س۲،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی خلاء و کاربردهای آن
کارپنتر، ال .جی ؛  اراک فتح دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۴۰‬,‭‌ک۲‌ت۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح بتن مسلح " به روش بارنهایی ( "براساس آئین نامه ICA(
حسون ، ندیم ؛  اراک جهاد دانشگاهی اراک   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۲/،۶۸۳‬,‭‌ح۵،ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آزمایش در تجریه کیفی مقدماتی
اسمارچ . اس - گلیریت ؛  اراک جهاد دانشگاهی (مدرسه عالی علوم اراک )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۸۳‬,‭‌گ۹،ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول شیمی آلی ۲
فروغی فر، ناصر ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌ف۴،،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل مکانیک هالیدی
فدائی ایام ، اکبر ؛  اراک فتح دانش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲/،۲۱‬,‭‌ه۲،‌ف۸۷۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول مکانیسم و ثابت پایداری ترکیبات پیچیده
امانی ، سعید ؛  اراک سیاره   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات سومین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران ۲۷-۲۵ مردادماه ۱۳۷۳
اراک دانشگاه تربیت معلم اراک   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گفتگوهایی با معلمان در زمینه روان شناسی و با دانش آموزان درباره برخی از ایده آل های زندگی
جیمز، ویلیام ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ج۹‌گ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیمی سطح :مبانی و کاربردها با نگرشی بر کاتالیزورهای ناهمگن
صلابت ، علیرضا ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۰۶‬,‭‌ص۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد
عمر، علی ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ع۸‌ف۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سنجه شناسی اپتیکی
گسویک ، شل ی ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۶۷‬,‭‌گ۵‌س۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد
عمر، علی ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ع۸‌ف۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد
عمر، علی ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ع۸‌ف۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات بیوانرژی برای علم تمرین
کانگ ، جی ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۱۷۶‬,‭‌م۷‌ک۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی بتن
چزانی شراهی ، مهدی ، ۱۳۶۲- ؛  اراک bتلفن ناشر :, 1680 - 0622143نمابر ناشر ;, 1680 - 8750314آدرس ناشر :اراک شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی ساختمان پژوهش دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (اراک )، انتشارات علمی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌چ۴‌ت۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
باتری های لیتیمی با چگالی انرژی بالا :مواد، مهندسی ، کاربردها
ملایرbتلفن ناشر : ۰۸۱۳۲۳۵۵۴۶۲،آدرس ناشر :ملایر، کیلومتر 4 جاده اراک ، دانشگاه ملایر کد پستی : 91756-36859 دانشگاه ملایر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌ل۹‌ب۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مکانیک سیالات
چاقری ، محمد، ۱۳۵۶- ؛  اراک دانشگاه آزاد اسلامی ( فراهان )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵/۲۸‬,‭‌چ۲‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
باتری های لیتیمی با چگالی انرژی بالا :مواد، مهندسی ، کاربردها
ملایرbتلفن ناشر : ۰۸۱۳۲۳۵۵۴۶۲،آدرس ناشر :ملایر، کیلومتر 4 جاده اراک ، دانشگاه ملایر کد پستی : 91756-36859 دانشگاه ملایر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌ل۹‌ب۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک