مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ادری‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- ح‍ف‍اظت‌
م‍وادن‍ان‍وس‍اخ‍ت‍ار -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- ک‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
ادری‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۱۲
ادری‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ادری‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۲-
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍وی‍ان‌ ج‍وان‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ رن‍گ‌ ای‍ران‌
زری‍ن‌ ک‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‌ پ‍وی‍ان‌ ج‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسپکتروسکوپی تجزیه ای ( روشهای تجزیه نوری )
ادریسی ، محمد ؛  تفرش دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، واحد تفرش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۵‬,‭‌ف‍لا۴،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
ادریسی ، محمد ؛  تهران زرین کار   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌ش۹‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سه هزار و شصت روش ساخت مواد نانو و فرآورده های صنایع شیمیایی
ادریسی ، محمد، ۱۳۱۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸/۹‬,‭‌ن۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول حفاظت محیط زیست
ادریسی ، محمد، ۱۳۱۲- ؛  تهران دانش پویان جوان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۷۰‬,‭‌ف‍لا۳۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
۲۳۵۰[دوهزارو سیصدو پنجاه ]فرمولنبدی و روش تهیه محصولات شیمیایی تجاری در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی
ادریسی ، محمد،- ۱۳۱۲ ؛  تهران دانش پویان جوان : پژوهشکده صنایع رنگ ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۴د۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکتروشیمی صنعتی
ادریسی ، محمد، ۱۳۱۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۸۹۵۹۶۹،آدرس ناشر :تهران ، خ . حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۵۵‬,‭‌ف‍لا۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الکتروشیمی صنعتی
ادریسی ، محمد، ۱۳۱۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۸۹۵۹۶۹،آدرس ناشر :تهران ، خ . حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۵۵‬,‭‌ف‍لا۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گسترش شیمی از آزمایشگاه در صنعت
ادریسی ، محمد، ۱۳۱۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف‍لا۴‌گ۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ساخت و کاربرد مواد نانو
ادریسی ، محمد، ۱۳۱۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۸۹۵۹۶۹،آدرس ناشر :تهران ، خ . حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴/۷‬,‭‌ف‍لا۴‌س۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ساخت و کاربرد مواد نانو
ادریسی ، محمد، ۱۳۱۲- ؛  تهران تلفن ناشر : ۸۸۸۹۵۹۶۹،آدرس ناشر :تهران ، خ . حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴/۷‬,‭‌ف‍لا۴‌س۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک