معرفی کتابخانه معرفی کتابخانه

 


 

پژوهشگاه از آغاز كار خود تاسيس كتابخانه و مركز اسناد را به عنوان بخش ضروري و لازم جهت پيشبرد امور پژوهشي در نظر داشته است. هدف عمده اين واحدفراهم نمودن اطلاعات مورد نياز پژوهشگران، توزيع، اشاعه اطلاعات علمي و نتايج طرحهاي تحقيقاتي به منظور استفاده جامعه علمي ميباشد. كتابخانه سعي بر آن دارد به نحو مطلوبي كليه اطلاعات موجود را سازماندهي و ذخيره نمايد تا بازيابي آنها در حداقل زمان قابل دسترسي باشد. اين كتابخانه شامل مجموعه هاي از كتب، مجلات، مقالات، پايان نامه، طرحهاي تحقيقاتي داخلي، اسناد و مدارك خارجي، لوح فشرده، استانداردها و بانكهاي اطلاعاتي در زمينه هاي تخصصي سراميك، مواد، انرژي، شيمي، فيزيك، نانو و ساير موضوعات مرتبط با پژوهشگاه ميباشد.